Gemeente De Panne

Gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking

1 Oprichting:

§1 Onder de naam ‘gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking’ wordt op 9 september 2019 op het grondgebied van het Lokaal Bestuur De Panne een adviesraad opgericht over de beleidsbevoegdheid toegankelijkheid voor personen met een beperking.
§2 De gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking wordt opgericht voor onbepaalde duur.
§3 De zetel van de raad is gevestigd in het gemeentehuis van De Panne, Zeelaan 21 te 8660 De Panne.

§1 De gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking heeft als doel:
- advies geven over alle materies die het beleid omtrent personen met een beperking en een geïntegreerde toegankelijkheid aanbelangen
- doen van voorstellen voor initiatieven die de integratie en levenskwaliteit van personen met een beperking kunnen verbeteren of die de toegankelijkheid van een omgeving, een gebouw, dienstverlening of informatie voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperking bevorderen
- geven van adviezen over het scheppen van een gunstige en aangename sfeer die de integratie van personen met een beperking bevordert.
§2 Hiertoe kan de adviesraad de volgende taken en opdrachten uitvoeren:
- informatie verstrekken
- voorlichting geven en sensibiliseren
- adviezen formuleren
- globale knelpunten en problemen inventariseren, melden en opvolgen
- beleidsvoorstellen formuleren.
§3 Het melden van individuele klachten en problemen behoort niet tot het doel van de gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking. Klachten worden behandeld overeenkomstig het gemeentelijk klachtenreglement. Problemen en meldingen kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter van de raad die na samenspraak met de algemene vergadering van de raad zorgt voor een antwoord en eventueel een advies aan het gemeentebestuur.

 2 Samenstelling:

De gemeentelijke adviesraad wordt samengesteld uit:
Stemgerechtigde leden:
- Luc Vanryckeghem (The Spirit of Handcycling)
- Heidi Vanwachtendonck (DovenActie Veurne-Westkust)
- Hilaire Velghe (Vrienden Der Blinden)
- Micheline Claeys (seniorenraad)
- Mohsen Zagheden (Villa Rozerood)
- Frank Vanfleteren (Woonzorgcentrum St. Bernardus)
- Luc Schamp (Parapanne)
- Dirk Blonde
- Chris Van Cleven
- Sam Bonte
- KathleenVansteenlandt
- Carine Adriaenssen
- Daniel Du Four
- Micheline Briers
- Jacques Loontjens
- Maria Six - Sonia Verbeke
- Maureen Staelens
- Angèle Corsus
- Marleen Broucke
- Brigitte Berten

Niet-stem gerechtigde leden :

- het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen 
- een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elke politieke fractie: namens de fractie Lijst van de burgemeester: Nele Feys als vertegenwoordiger en Sabine Van der Maelen als plaatsvervanger, namens de fractie ACTIE: Bart Van De Leur als vertegenwoordiger, namens de fractie Het plan-B: Lara Delacauw als vertegenwoordiger en Regine Van
Houtte als plaatsvervanger, namens de fractie N-VA: Nathalie Depoorter als vertegenwoordiger en Frederick Launoy als plaatsvervanger, de secretaris van de adviesraad voor personen met een beperking: Kris Jonckheere of een door hem aangeduid personeelslid van de dienst Sociale Zaken & Senioren - uitgenodigde deskundigen.

3 Aantal vergadermomenten per jaar:

4 Contactgegevens:

Voorzitter, Dirk Blondé, 0476 48 11 83, dirkblonde@skynet.be