Gemeente De Panne

Beleidsdoelstellingen 2020-2025

meerjarenplan

In de gemeenteraad van 9 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

Het meerjarenplan is zonder meer een belangrijk studiewerk: het bepaalt wat er allemaal op stapel staat in de gemeente. Bovendien is het een verplicht document in de BBC (de beleids- en
beheerscyclus) en moet het investeringen en exploitatie (de dagelijkse werking) koppelen aan
de financiële haalbaarheid over de jaren heen.
Het meerjarenplan 2020-2025 is 183 pagina’s dik en bevat veel moeilijk te begrijpen tabellen en cijfers. Er werd daarom hard gesleuteld om het meerjarenplan ‘leesbaar’ te maken voor iedereen. Een ‘begrijpbare’ versie vind je op beleidsdoelstellingen.depanne.be.


21 BELEIDSDOELSTELLINGEN

Aan het meerjarenplan 2020-2025 werd hard gewerkt. Er werd gestart vanuit de politieke insteek, waarbij de drie meerderheidspartijen de grote lijnen vastgesteld hebben. Meer dan zes maanden lang kwamen de gemeenteraadsleden en partijvoorzitters van de meerderheidspartijen bijna elke woensdagavond samen. In de groep van 15 personen werd thema per thema besproken en kwamen diverse administraties informatie geven. De resultaten van deze gesprekken zijn neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen: mobiliteit, parkeren, lokale economie, leegstand, leefbaarheid, wonen, infrastructuur voor verenigingen, jeugd, kinderopvang, Huis van het Kind, senioren, cultuur & erfgoed, Jukeboxmuseum, toerisme, masterplan Zeedijk & strand, Zeelaan, Dumontwijk, personeelsbeleid, communicatie, participatie, gemeentehuis. Het zijn stuk voor stuk korte teksten, die de basis vormen voor het uit te voeren programma van de volgende jaren.

Participatie van de burger is één van de beleidsdoelstellingen, dus vatte het nieuwe bestuur meteen de koe bij de hoorns. Van 13 tot 29 september 2019 werden de beleidsdoelstellingen 2019-2024 voorgesteld in een online enquête. Inwoners, tweedeverblijvers en andere geïnteresseerden konden per beleidsdoelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven. In totaal hebben 1.314 burgers de enquête volledig ingevuld. Hiervan is 45,51 % inwoner en 11,74 % tweedeverblijver van De Panne. De meerderheid van de deelnemers heeft een leeftijd tussen 36 en 65 jaar. 200 deelnemers zijn ouder dan 65 jaar, 150 deelnemers zijn tussen 25 en 35. Ook 54 burgers jonger dan 25 hebben de enquête volledig ingevuld.


INFRASTRUCTUUR
Het meerjarenplan 2020-2025 is ambitieus! Er wordt voor meer dan 36 miljoen euro geïnvesteerd! Voor De Panne een nooit eerder gezien bedrag. Er zal de komende jaren dus heel wat veranderen in onze gemeente. 

Een groot stuk van het investeringsgeld gaat naar infrastructuur voor een betere dienstverlening naar de burger toe (8,5 miljoen euro):
- het gemeentehuis wordt gerenoveerd en er wordt ruimte voorzien voor de diensten van het OCMW
- de dienst Toerisme verhuist naar een nieuw toerismekantoor op de site Cordial (hoek Zeelaan-Duinkerkelaan)
- de bibliotheek verhuist naar de Sint-Pieterskerk, die hiervoor eerst ontwijd wordt.

WEGENWERKEN
Er staan ook een aantal grote wegenwerken te wachten:
- de renovatie van de straten en rioleringen van de Dumontwijk (vanaf 2020)
- de volledige heraanleg van de Duinhoekstraat (start voorzien vanaf eind 2020)
- de aanleg van nieuwe fietspaden op de N35 richting Veurne (start voorzien vanuit Veurne vanaf eind 2020)
- de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan
- de eerste fase van de renovatie van de Zeedijk (gepland vanaf 2023)
Daarnaast is er heel wat budget voorzien voor de heraanleg van diverse straten en pleinen (2,4 miljoen euro) en voor investeringen in duurzaamheid zoals zonnepanelen op onze gebouwen, LED straatverlichting en elektrische voertuigen (2,5 miljoen euro).


COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
Het bestuur vindt communicatie met inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers bijzonder
belangrijk. Momenteel wordt gewerkt aan een strategisch communicatiebeleidsplan, waarin wordt uitgemaakt hoe we elkaar het best contacteren.
De Panne krijgt ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en website, en de diensten worden
versterkt om beter met elkaar te communiceren.
Je zal als burger ook meer kunnen participeren in het beleid: er worden een aantal initiatieven genomen zodat je als burger kan helpen meedenken bij de uitwerking van het beleid. Zo werden er nieuwe adviesraden opgericht, starten we met een vragenhalfuur en worden wijkcomités meer betrokken.


MINDER VEREENZAMING
Vereenzaming van senioren tegengaan wordt een belangrijke uitdaging. Met meer huisbezoeken en ondersteuning van vrijwilligerswerkingen zorgt het bestuur ervoor dat vereenzaming sneller en beter wordt opgespoord. Senioren moeten ook makkelijker kunnen deelnemen aan gemeentelijke initiatieven door het uitwerken van aangepast vervoer.


WOONBELEID
In De Panne is er een duidelijk verband tussen het aanbod aan niet-kwalitatieve woningen en armoede. Een passend woonbeleid zal worden gevoerd, onder meer met het invoeren van een conformiteitsattest voor huurwoningen. Tegen 2027 moet elke huurwoning beschikken over zo’n attest. Een woonloket, met verhoogde personeelsinzet, zal hiertoe worden opgericht.
Nieuwe projecten, waarbij kwalitatief wonen centraal staat, moeten alle kansen krijgen. Zo kan de vroegere rijkswachtsite in de Brouwersstraat een inbreidingsproject worden en kunnen nieuwe woonvormen ontwikkelen. 
Waar mogelijk en wenselijk, zullen bouwvoorschriften worden versoepeld om leegstand sneller weg te werken. Nieuwe regelgeving, waarbij de focus wordt verplaatst van leegstand naar verwaarlozing, zal worden uitgerold. Verwaarlozing zal strenger worden aangepakt.


ONDERNEMEN
De bestaande subsidiereglementen voor handelaars worden geëvalueerd en bijgestuurd om meer visuele resultaten te behalen in het straatbeeld. De focus zal gelegd worden bij startende ondernemers.

VERENIGINGSLEVEN
Het verenigingsleven kan voor haar infrastructuur rekenen op de steun van het bestuur. Zo krijgt de zeescouts in 2021 een nieuw lokaal (budget 600.000 euro) en is er een jaarlijks budget van 250.000 euro beschikbaar voor infrastructuur. 
Daarnaast krijgt het skatepark een update (125.000 euro), wordt de jeugdhuiswerking
versterkt en komt er een nieuw fuifbeleid.


KINDEREN CENTRAAL
Kinderopvang is ook een hot topic. Er wordt verder gewerkt aan de juiste omkadering, nieuwe initiatieven moeten evenwicht brengen in vraag en aanbod. Een ‘Huis van het kind’ wordt opgericht, jonge gezinnen worden begeleid bij de eerste 1.000 dagen.


OMLEIDINGSWEG ADINKERKE
Het bestuur wil harder wegen op het planproces rond de omleidingsweg in Adinkerke. Met het concept ‘Omleidingsweg 2.0’ doet het bestuur een aantal aanbevelingen naar het Vlaams Gewest en externe administraties toe. Zo moet de omleidingsweg méér voordelen opleveren om tot een leefbaar Adinkerke te komen. De omleidingsweg wordt het grootste infrastructuurwerk in onze gemeente sedert de Westhoekverkaveling en zal een bijzondere impact hebben op de mobiliteit in en naar onze gemeente.


ZWAKKE WEGGEBRUIKERS
Op de Dijk in Adinkerke wordt gestreefd naar de realisatie van een ‘waterplein’, dat de oncomfortabele voetgangersbrug moet vervangen door een gelijkvloerse ophaalbrug. In combinatie met een nieuw fietspad, moet het waterplein de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker verbeteren.
In 2020 worden op het hele grondgebied trouwens visuele en verkeerstechnische maatregelen
genomen om het fietsverkeer veiliger en comfortabeler te maken (budget 250.000 euro).

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021