Gemeente De Panne

Adviesraad voor Lokale Economie

raad lokale economie

De adviesraad voor Lokale Economie is een feit! 

Op de eerste ontbijtvergadering van 22 januari 2019 werd door de lokale handelaars voorgesteld om een adviesraad voor Lokale Economie op te richten. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad op 9 september 2019 beslist om over te gaan tot de oprichting van een onafhankelijke adviesraad voor lokale economie om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het lokaal bestuur, advies te verlenen in alle aangelegenheden met betrekking tot de lokale economie in ruime zin:  

  • Het voorstellen van nieuwe initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie  
  • Het nastreven van een goed overleg en samenwerking tussen het lokaal bestuur en ondernemers over zaken met betrekking tot de lokale economie.  

27 ondernemers stelden zich kandidaat en zijn lid van de algemene vergadering van de adviesraad van de lokale economie. De leden van de raad van bestuur werden vastgesteld met als voorzitter de heer Philippe Versyp en ondervoorzitter de heer Franky Baert. Het secretariaat bevindt zich op de dienst Lokale Economie. 

De raad van bestuur van de adviesraad voor lokale economie komt minimum een viertal keer per jaar samen en er is minstens 1 algemene vergadering per jaar voorzien.  

Voorstellen, vragen en agendapunten kan je doorgeven aan de dienst Lokale Economie (058-42 97 21 – lokale.economie@depanne.be) Je doorgegeven punten zullen dan worden besproken op de raad van bestuur en de algemene vergadering.  

Wat is het doel van deze adviesraad voor Lokale Economie?

De onafhankelijke adviesraad voor lokale economie heeft als doel:

  1. hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het lokaal bestuur advies verlenen in alle aangelegenheden met betrekking tot de lokale economie in de ruime zin.
  2. het voorstellen van nieuwe initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie.
  3. het nastreven van een goed overleg en samenwerking tussen het lokaal bestuur en ondernemers over zaken met betrekking tot de lokale economie.

Samenstelling van de adviesraad voor Lokale Economie

De onafhankelijke adviesraad voor lokale economie is samengesteld uit 9 stemgerechtigde leden en waarnemers.

Stemgerechtigd zijn beoefenaars van een vrij/zelfstandig beroep op het grondgebied van De Panne die in orde zijn met hun sociaal statuut. Indien de handelaar of ondernemer niet woonachtig is in De Panne, moet hij er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid uitoefenen. Dit moet blijken uit de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen. Het lidmaatschap van een handelaar of ondernemer houdt op indien hijzelf en zijn onderneming ophouden beroepsactief te zijn. De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat bekleden in de gemeente De Panne.

Niet-stemgerechtigde waarnemers zijn:

  • Eén afgevaardigde van elke private of publieke vakvereniging of vakorganisatie die een actieve werking ontplooit op het vlak van lokale economie op het grondgebied van de gemeente De Panne. De waarnemers moeten lid zijn van de vereniging of organisatie die ze vertegenwoordigen en moeten zelf een beroepsactieve ondernemer, handelaar of horeca-uitbater zijn. De afvaardigende organisatie kan op ieder moment voorzien in de vervanging van de waarnemer op voorwaarde dat deze beslissing schriftelijk ter kennis gebracht wordt van de algemene vergadering. In geval van overlijden van de waarnemer duidt de vereniging of de organisatie een nieuwe waarnemer aan.
  • De waarnemer die tijdens de uitoefening van zijn mandaat ophoudt beroepsactief te zijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn en dient zich binnen het jaar te laten vervangen. Een waarnemer kan op eigen initiatief ontslag nemen in welk geval de vereniging of organisatie binnen de drie maanden een nieuwe waarnemer moet aanduiden.
  • Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor lokale economie
  • Eén afgevaardigde per politieke fractie in de gemeenteraad
  • De secretaris van de adviesraad voor lokale economie

Meer info

Volgende personen zijn lid van de bestuursraad voor Lokale Economie:

Voorzitter: Philip Versyp (Advocaat)

Ondervoorzitter: Francky Baert (Armalot)

Schepen Lokale Economie: Stéphane Buyens

Secretaris: Filip Fieuw

Bestuurslid: Ann Maertens (De Korenblomme)

Bestuurslid: Els Torreele (guesthouse 't Zeetje)

Bestuurslid: Filip Dequeecker (Arizona)

Bestuurslid: Klaas van Laeren (Moeder Lambik)

Bestuurslid: Rik Vandecasteele (North Sea)

Bestuurslid: Thierry Dervoigne (Toyland)

Bestuurslid: Veronique Melis (Alfons)

Secretariaat:

dienst Lokale Economie, t.a.v. de heer Filip Fieuw, Zeelaan 21 te De Panne

(lokale.economie@depanne.be – t/ 058-42 97 21).

Volg onze facebookpagina voor de laatste updates: www.facebook.com/lokaleeconomiedepanne.