Gemeente De Panne

Openbare Onderzoeken Omgevingsvergunning

Bekendmaking openbare onderzoeken

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.
Als burger hebt u de mogelijkheid om, gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag.

De bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, via het publiek loket van het omgevingsloket of via omgeving@depanne.be .
Het lokaal bestuur zal de ingediende bezwaren niet persoonlijk beantwoorden.


De dossiers zijn te raadplegen op de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid van De Panne, Zeelaan 21 of op het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek. In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Let wel: Enkel de indieners van een bezwaar kunnen een beroepsprocedure starten na de beslissing door de behandelende overheid !

Dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid
058 42 97 79
omgeving@depanne.be