Gemeente De Panne

Pedagogisch project

INLEIDING

Opvoeden is gebaseerd op een visie op mens en maatschappij. Een school die kinderen wil opvoeden, kiest de waarden die ze in de school wil nastreven. Er zijn een aantal universele waarden, maar ook een aantal schooleigen waarden die de school uitkiest. Dit alles wordt vertaald in een schooleigen pedagogisch project. Zo’n project is nooit af. De school zal er geregeld bij stilstaan, het evalueren op zijn blijvende bruikbaarheid.
Daarom werd het bestaande project van de Gemeentelijke Basisschool te Adinkerke door de directeur en het personeel onder de loep genomen en aangepast.
Deze tekst, na goedkeuring door het schoolteam, wordt voorgelegd aan het schoolbestuur en treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.

SITUERING VAN DE SCHOOL

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van De Panne. Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden, past in het kader van dit pedagogisch project, vastgelegd door de gemeenteraad. Dit pedagogisch project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school. Van de leerkrachten wordt dan ook geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs en opvoeding verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld de opties van dit pedagogisch project te onderschrijven. Het pedagogisch project zal op niveau van de schoolwerking zijn vertaling vinden in het schoolwerkplan en het schoolreglement. Alle beslissingen houden uiteraard rekening met de van kracht zijnde onderwijswetgeving.
Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5. De school realiseert de eindtermen door het Ministerie van Onderwijs opgelegd via het leerplan van het O.V.S.G. ( Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap). De vrije keuze van erkende filosofische, religieuze of ideologische overtuiging is gewaarborgd. De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG- leerplannen en dat voor de leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie en via de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden en ICT. Het onderwijsaanbod omvat voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in niet-confessionele zedenleer. Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de huidige onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. De Gemeentelijke Basisschool is landelijk gelegen. De school ligt centraal in de dorpskern van Adinkerke. De meeste leerlingen komen uit Adinkerke– De Panne. Er is een beperkte instroom van leerlingen uit andere gebieden. Deze ligging zorgt voor een grote betrokkenheid op de lokale gemeenschap. Door de verschillende contacten met de leefwereld van het dorp kenmerkt de school zich als een open school, waar ouders welkom zijn. Opendeurdagen, oudercontacten, schoolfeesten bevorderen de contacten tussen school en thuis. Zo kan de werking van de school beter afgestemd worden op de noden van elk kind. Er is een goede samenwerking met de buitenschoolse opvang “De Jutter”. De school is gemakkelijk bereikbaar voor kinderen die met de fiets of te voet komen. De school beschikt over een moderne infrastructuur, hedendaags spel- en didactisch materiaal en een computerklas. Onze school staat open voor alle leerplichtige jongeren ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, hun sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit. Startend vanuit een positieve erkenning van die verscheidenheid wil de school waarden en overtuigingen onbevooroordeeld met elkaar confronteren.


ONDERWIJSKWALITEIT

De school gaat ervan uit dat de kinderen iets moeten kunnen met datgene wat ze op school leren.
De school probeert leersituaties te creëren, die voor de kinderen herkenbaar zijn. Zowel in concrete leersituaties als in de schoolorganisatie zullen de kinderen de centrale plaats innemen. De leraren creëren dus leersituaties die rekening houden met wat de kinderen reeds kunnen en ervaren hebben. Zo zal de onmiddellijke waarneming in het eigen milieu stimulerend werken. De aangeboden leerinhouden en leersituaties moeten de kinderen wegwijs maken in het geheel van onze maatschappij, vanuit de eigen wijze waarop het kind deze maatschappij bekijkt en betekenis geeft. ICT-competenties kunnen hiertoe bijdragen. De doelstellingen van de school hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden (ICT) en attitudes zijn belangrijke doelstellingen voor de school.
Daarnaast dienen “leren leren”, “sociale vaardigheden” en ICT- competenties doorheen de basisschool in de verschillende leergebieden aandacht te krijgen.
Vaardigheden die kinderen via de basisschool verwerven, hebben dus niet enkel te maken met het cognitieve, maar met het sociale, het psychomotorische, het dynamisch- affectieve, het muzisch- creatieve. Kortom: de volledige ontplooiing van het kind. De school moet ook zorgen voor continuïteit in het onderwijsgebeuren d.w.z. de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen de leergebieden, tussen de thuis- en schoolervaringen van de leerlingen zo laag mogelijk maken. De leerkrachten moeten deze continuïteit nastreven. Dit betekent: gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn en afspraken nakomen. Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk. De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorisch voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie. Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en– remediëring. Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding. Een school zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Om een optimale zorg te realiseren heeft de school een zorgvisie opgesteld.


De school zal het kind zoveel mogelijk actief betrekken bij het onderwijsgebeuren.
Wanneer het kind zich in ruime mate betrokken voelt, zal het zelf het leerproces op gang brengen en initiatieven nemen. Daarom moeten realistische en betekenisvolle probleemsituaties binnen de leersituatie gecreëerd worden. Dit heeft zijn invloed op de leerinhouden, de gehanteerde werkvormen en de leermiddelen.
Bij voorkeur wordt gekozen voor lessituaties waarbij een grote interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leraar mogelijk wordt. De klemtoon moet dus eerder liggen op het verwerken van de leerstof dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.


De school houdt rekening met de aspecten van de persoonlijkheid van elk kind.
De school heeft dus als taak om sociale vaardigheden bij te brengen. In onze hedendaagse cultuur moeten de leerlingen kunnen beschikken over een aantal gedragingen om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven. Het is duidelijk dat deze doelstelling niet verwezenlijkt kan worden in een afzonderlijk vak maar dat het een leergebiedoverschrijdende materie betreft die in het hele schoolgebeuren aan bod moet komen. De school wil dus een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ondersteuning van het sociaal functioneren van jonge kinderen. Dit veronderstelt dat het kind gaandeweg een aantal sociale inzichten,vaardigheden en attitudes verwerft. In functionele situaties leert het kind een aantal gespreksconventies na te leven en leert het samenwerken met anderen.


De school heeft aandacht voor de hedendaagse bewegingscultuur en de muzische taal.
Het kind moet op een gezonde manier leren omgaan met de verschillende aspecten van onze hedendaagse bewegingscultuur. Onder bewegingscultuur verstaan we de spel- en sportcultuur,de danscultuur maar ook de lichaams- en fitnesscultuur. De school heeft ook als taak om vanuit bewegingssituaties de motorische en fysieke ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Zo bereidt ze de kinderen voor om deel te nemen aan en hun weg te vinden in de bewegingscultuur Door de muzische vorming krijgen kinderen voldoende kansen om kunst te bekijken, te beluisteren en te ontwerpen.

Contact

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

adres

Dorpsstraat 24
8660 Adinkerke

tel.
058-41 27 10 GSM: 0499-64 10 57
fax
058-41 27 10
e-mail
gemeenteschool@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Bart De Waele