Gemeente De Panne

Politiereglement rijdieren (De Panne)

  • Art. 49: Alle verkeer met paarden en rijdieren in gans het duinen- en bosgebied is verboden, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.
  • Art. 50: Van  15  juni  tot  16  september is  alle verkeer met paarden en rijdieren op het strand van De Panne verboden: tussen 10.00u en 19.00u op de strook gelegen tussen de grens met Koksijde en het ruiterpad H. Conciencelaan, op het overige gedeelte van het strand buiten de ruiterpaden die op het strand worden aangelegd. Er moet steeds zo dicht mogelijk tegen de waterlijn worden gereden.
  • Art. 51: Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op het strand en op de ruiterpaden, moet op een steeds zichtbare wijze, op het zadeldoek zowel linker- als rechterzijde van het dier, een plaat aangebracht worden van 15 op 15 cm, waarop de letter 'D.P.' (De Panne) voorkomt evenals een identificatienummer. De uitvoering hiervan gebeurt door zwarte letters (minstens 5 cm) op een witte achtergrond.
  • Art. 52: Bij uitzondering op wat is bepaald in art. 51 hier voor, zal elk bereden paard en rijdier dat zich bevindt op het grondgebied van Lokaal Bestuur De Panne, op het strand of op de ruiterpaden, en dat komt van en op stal staat in een naburige gemeente, de identificatieplaat moeten dragen voor- geschreven en afgeleverd door het Lokaal Bestuur van die naburige gemeente.
  • Art. 53: De in art. 51 vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het gemeentebestuur, waar tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden dat moet toelaten de eigenaar of de bestuurder van het betreffende rijdier te identificeren. Dit identificatienummer kan ook afgeleverd worden door de verschillende maneges op het grondgebied De Panne indien aan de voorwaarden is voldaan. Zij verplichten zich ertoe de identiteit van de ruiter en het identificatienummer zorgvuldig in een speciaal daartoe aangelegd register te noteren teneinde bij eventuele klachten de verantwoordelijke te kunnen inroepen. Dit register moet steeds ter beschikking liggen in de manege en kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaren of politiediensten. Zolang het lokaal bestuur niet in het bezit is van de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke, blijft de manege verantwoordelijk bij eventuele klachten, tenzij de manege zich kan beroepen op datum en handtekening van een nieuwe verantwoordelijke in haar register.
  • Art. 54: Het besturen van een rijdier op de openbare weg is verboden onder de 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar op voorwaarde dat het kind begeleid wordt door een ruiter van minimum 21 jaar.
  • Art. 55: Wandelingen georganiseerd door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder leiding van een verantwoordelijke gids die tenminste 21 jaar is. De groepsleider moet op de linkerarm een band dragen met horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'groepsleider'.
  • Art. 56: Binnen de bebouwde kom is het verboden te galopperen.
  • Art. 57: Het traject van de verschillende ruiterpaden in De Panne in het duinen- en bosgebied wordt vastgesteld en op plan gebracht door de Burgemeester.
  • Art. 58: De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door het lokaal bestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand. Ze zijn evenmin van toepassing op de ruiters van de Federale Politie, noch op de ruiters van andere politie- of controlediensten.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

e-mail
soren.deroo@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u de dienst Mobiliteit via mail bereiken (soren.deroo@depanne.be). Kom NIET naar het gemeentehuis.  Dit kan enkel op afspraak.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.