Gemeente De Panne

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De aanvraag wordt bezorgd aan het lokaal bestuur die over het document beschikt.

Als het lokaal bestuur het betrokken document niet in zijn bezit heeft, dan moet het de aanvraag doorsturen aan de juiste instantie, voor zover deze bekend of vermoedelijk bekend is. Het bestuur brengt vervolgens ook de aanvrager van deze doorverzending op de hoogte.

Het lokaal bestuur kan je aanvraag weigeren als de aanvraag kennelijk onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft, na een verzoek tot herformulering van de eerste aanvraag. Ook als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn, wordt de aanvraag afgewezen.

De beslissing over de aanvraag moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen schriftelijk, per fax of per e-mail worden bekendgemaakt aan de aanvrager (=meedelen dat een afschrift van het gewenste bestuursdocument zal worden bezorgd ofwel dat de aanvraag wordt afgewezen). Deze termijn vangt aan de dag na de datum van de registratie van de aanvraag. Als het gemeentebestuur oordeelt dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking moeilijk tijdig uit te voeren is, dan deelt het aan de aanvrager mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen voor het uitstel.

De uitvoering van de beslissing tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen dertig kalenderdagen gebeuren
(=het bezorgen van een afschrift van het gewenste bestuursdocument in geval van een positieve beslissing over de aanvraag). Bij een verlengingsbeslissing wordt die termijn van uitvoering gebracht op uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen.

De verkregen bestuursdocumenten mogen niet voor commerciële doeleinden verspreid of gebruikt worden, met uitzondering van bestuursdocumenten of delen van bestuursdocumenten inzake milieu-informatie.

Contact

Lokaal Bestuur

adres

Zeelaan 21
8660 De panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeentebestuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje