Gemeente De Panne

Bezwaarprocedure

U gaat niet akkoord met de belasting die op uw naam werd gevestigd?

Dan kunt u kan schriftelijk bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 21, 8660 De Panne. Het mag ook worden ingediend per elektronische gegevensdrager, per e-mail op het adres belastingen@depanne.be.

Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift krijgt u van het lokaal bestuur een ontvangstmelding. 

Als belastingplichtige heeft u het recht om uw bezwaar mondeling toe te lichten bij het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt in een hoorzitting. Wenst u gehoord te worden, dan moet u dat uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift vermelden. In dit geval deelt het lokaal bestuur u de datum van de hoorzitting mee, evenals de dagen en de uren waarop het dossier kan worden geraadpleegd. 

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt u achteraf per aangetekende brief toegezonden.

Wat indien uw bezwaar niet werd ingewilligd?

Tegen beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kunt u beroep indienen bij de rechtbank van eerste aanleg, Kazernevest 3, 8000 Brugge. U beschikt daarvoor over een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld binnen één maand vanaf de betekening van het vonnis. Tenslotte is tegen het arrest van het Hof van Beroep is een voorziening in cassatie mogelijk binnen de drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing.

Wat met retributies?

Voor betwistingen over retributies geldt voormelde procedure niet. Hier zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

Contact

Financiën

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
Zie medewerkers
e-mail
ontvanger@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken wij van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u enkel op afspraak, 'zie medewerker' voor het juiste telefoonnummer of mailadres.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021