Gemeente De Panne

Hoe kan ik deze inkomenscompensatievergoeding aanvragen?

Om de vergoeding te verkrijgen moet je:

Eerst met behulp van het geschikte formulier een attest van hinder aanvragen bij de Afdeling Technische Zaken, zodra je op de hoogte werd gebracht van de werken. Dit kan door het bijbehorende formulier ingevuld en ondertekend via e-mail, of via aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs te versturen naar de Afdeling Technische Zaken, Zeelaan 21 te 8660 De Panne. Binnen de 7 werkdagen ontvang je dan het hinderattest via de post.Aanvragen voor hinderattesten moeten steeds vergezeld zijn van volgende gegevens:

 • omschrijving van de werken
 • benaming van de onderneming
 • ondernemingsnummer
 • adres maatschappelijke zetel
 • adres van de inrichting
 • naam van de zelfstandige
 • telefoon
 • e-mail

Daarna dien je onderstaande documenten bij het Participatiefonds in te dienen en dit minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting:

 • een formulier tot aanvraag van vergoeding
 • het attest van hinder van de gemeente

Je dient beide documenten in via aangetekende brief, of elektronisch tegen ontvangstbewijs. Je voegt daarbij het attest van hinder. Je verklaart op het formulier dat de hinder als gevolg heeft dat het openhouden van de inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 kalenderdagen.
De gehinderde inrichting zal gesloten zijn vanaf een datum die je zelf vaststelt. Tussen de datum waarop u het formulier tot aanvraag van een vergoeding verstuurt en de datum van sluiting, moet een termijn liggen van minstens 7 kalenderdagen.

Het Participatiefonds bevestigt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen de 30 werkdagen na ontvangst van de aanvraag (per brief of per mail). Belangrijk voor ontvankelijkheidverklaring van de aanvraag is:

 • Een duidelijke omschrijving van de werken: 'de in opdracht van een bouwheer uitgevoerde werken van algemeen nut op het openbaar domein, waar ook uitgevoerd op het grondgebied.'
 • De omschrijving van de zelfstandige: 'de zelfstandige en de helper in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.'
 • De naleving van de voorwaarden.
 • Het formulier tot aanvraag van een vergoeding moet behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn.
 • Het attest van hinder van de gemeente moet aan het formulier tot aanvraag van vergoeding worden gehecht.
 • De naleving van de termijn van 7 dagen tussen de datum waarop het formulier tot aanvraag van een vergoeding wordt verstuurd en de datum van sluiting.
 • Een vergoeding wordt slechts toegekend voor 30 dagen per aanvraag.
 • Verlenging kan bekomen worden, maar moet tijdig aangevraagd worden!

Meer info

Afdeling Technische Zaken
Zeelaan 21
8660 De Panne
058-42 89 32
wim.morel@depanne.be

Participatiefonds
De Lignestraat 1
1000 Brussel
022-10 87 91
vergoedingen@fonds.org

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021