Gemeente De Panne

Openbaarheid van bestuur: recht op inzage

Iedere burger heeft recht elk bestuursdocument van de gemeentelijke overheid te raadplegen volgens de voorwaarden bepaald in de wet. Dit houdt in dat u elk bestuursdocument ter plaatse kunt inzien, er uitleg over kunt krijgen en er een afschrift van kunt ontvangen. Voor documenten van persoonlijke aard dient u duidelijk een belang aan te tonen.

Het begrip bestuursdocument slaat op alle beschikbare informatie van het lokaal bestuur: brieven, rapporten, verslagen, studies enzovoort. Dit zowel op papier of diskette als op film of band.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, dient u een schriftelijk verzoek te richten aan het schepencollege. U vermeldt daarbij duidelijk de aangelegenheid en indien mogelijk over welk document het precies gaat.

Wanneer het lokaal bestuur het betrokken document niet in zijn bezit heeft, moeten wij u hiervan op de hoogte stellen en u doorverwijzen naar de juiste instantie. Het lokaal bestuur hoeft niet in te gaan op uw vraag als het document nog niet af is en als de openbaarheid daardoor aanleiding kan geven tot misvattingen. Als uw verzoek onredelijk is of te vaag geformuleerd, heeft de gemeente eveneens het recht om inzage te weigeren. Tenslotte is een weigering ook mogelijk als het document een advies of mening bevat die uit vrije wil en vertrouwelijk aan het bestuur is meegedeeld, als het gaat over de opsporing en vervolging van strafbare feiten, als de persoonlijke levenssfeer van bepaalde mensen in het gedrang komt enzovoort..

Het lokaal bestuur kan binnen de dertig dagen ingaan op uw verzoek of via een gemotiveerde schriftelijke mededeling uw verzoek weigeren. Indien het lokaal bestuur bereid is om op uw vraag in te gaan, maar dit niet onmiddellijk kan, dient het u dit schriftelijk mee te delen binnen de vijftien dagen. Zo u geen antwoord krijgt binnen de gestelde termijn, staat dit gelijk met een weigering.

In dat geval kunt u een verzoek tot heroverweging indienen bij het lokaal bestuur en kunt u tegelijk ook het advies indienen van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. Deze commissie doet een uitspraak binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzoek.

Wanneer een persoon aantoont dat een bestuursdocument onjuiste of onvolledige gegevens over hem bevat, is het lokaal bestuur verplicht om op eigen kosten de nodige verbeteringen aan te brengen.

De bestuursdocumenten die op deze wijze verkregen zijn, mogen onder geen enkele voorwaarde worden verspreid of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

U wenst van uw recht op inzage gebruik te maken? Contacteer dan de dienst Secretariaat.