Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 9 december 2019

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING

 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 4 november 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
 2. Jaarrekening 2018. Kennisname besluit van de gouverneur d.d. 19 november 2019 houdende goedkeuring.
 3. Autonoom gemeentebedrijf jaarrekening 2018. Kennisname besluit van de gouverneur d.d. 19 november 2019 houdende goedkeuring.
 4. Meerjarenplan 2020-2025 AGB. Goedkeuring.
 5. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW. Vaststelling.
 6. Vaststelling van de lijst van nominatief in het meerjarenplan 2020-2025 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt.
 7. Politiezone Westkust. Gemeentelijke bijdrage 2020. Vaststelling.
 8. Belasting op leegstaande en/of verwaarloosde woningen en gebouwen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 9. Belasting op de omgevingsvergunningen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 10. Belasting op bouwen en verbouwen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 11. Belasting op inname van het openbaar domein bij bouwwerven, bouwwerken, verhuizingen en voor het plaatsen van containers. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 12. Belasting op de inname van het openbaar domein door gesloten terrassen die deel uitmaken van een handelszaak of van een woning. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 13. Belasting op de terrassen gelegen op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de staande strandkabienen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 14. Belasting op de badcabines. Intrekking en vaststelling voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 15. Belasting op de brandstofdistributieapparaten. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 mei 2019. Invoeren voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 16. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 17. Belasting op het maken van reclame. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 mei 2019. Intrekking.
 18. Belasting op het maken van reclame. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 19. Belasting op vertoningen en vermakelijkheden. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 20. Belasting op de kampeerterreinen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 21. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 22. Milieubelasting. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 23. Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest- en gft-afval via containers volgens gedifferentieerde tarieven
 24. Retributie op de huis-aan-huisophaling van grof huisvuil en de ophaling en/of het hakselen van snoeihout aan huis. Opheffen en invoeren.
 25. Contantbelasting op het inzamelen van afval via het recyclagepark.
 26. Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het recyclagepark. Opheffing en herinvoering.
 27. Belasting op de ontgravingen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 28. Retributie op de asverstrooiing.
 29. Belasting op het ander gebruik van de openbare weg. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 30. Belasting op de inname van het strand en het openbaar domein door kustrijwielen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 31. Belasting op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 32. Belasting op voertuigen bestemd voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 33. Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 34. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. Opheffen en invoeren.
 35. Retributie op het plaatsen van anti-parkeerpalen of anti-rampalen door het gemeentebestuur ten behoeve van derden.
 36. Retributie op het aanbrengen van huisnummers door de gemeentelijke diensten.
 37. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
 38. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2020.
 39. Activeringsheffing. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 40. Plaatsrechten op de markt. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
 41. Tarieven gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en vaststellen.
 42. Retributie op de graf- en columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaats.
 43. Sociale woningen. Kennisname van de geactualiseerde kostprijs. Vaststelling van de basishuurprijs en de normale huurwaarde vanaf 1 januari 2020.
 44. Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Vaststelling voor de jaren 2020-2025.
 45. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Schoolreglement 2019-2020. Opheffing. Hervaststelling.
 46. Gemeentelijke Basisschool. Arbeidsreglement. Goedkeuring.
 47. Gemeentelijke Basisschool. Privacyverklaring personeel en privacy ICT-beleid personeelsleden en incidentenprocedure. Goedkeuring.
 48. Gemeentelijke Basisschool. Samenwerkingsovereenkomst met CLB Connect. Goedkeuring.
 49. Samenwerkingsovereenkomsten tussen Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie, Vzw Arktos en de secundaire scholen uit het werkingsgebied voor de uitrol van een vormingspakket rond veerkracht en weerbaarheid in het kader van de preventie en bestrijding van armoede. Vaststelling.
 50. Kinderopvang 't Wiske. Huishoudelijk reglement. Vaststelling.
 51. Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter huishoudelijk reglement. Intrekking en hervaststelling.
 52. Gemeentelijke speelpleinwerking Huishoudelijk reglement. Intrekking en hervaststelling.
 53. Erkende jeugdverenigingen. Toekennen subsidies. Dienstjaar 2019.
 54. Gemeentelijke culturele en socio-culturele verenigingen. Subsidies - dienstjaar 2019. Toekenning.
 55. Westtoer. Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en Recreatie. Periode 2020-2024 met mogelijke verlenging voor 2025.
 56. Protocol Westhoekoverleg 2020-2025. Goedkeuring.
 57. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren in de Dwarsstraat, gedeelte achter de woningen van de Tuinwijkstraat, en in de zijstraatjes tussen dit gedeelte en de Tuinwijkstraat, van verboden toegang (uitgezonderd plaatselijk verkeer) en een snelheidsbeperking van 20 km/u.
 58. Instap raamcontract C- Smart. Aankoop van ICT Infrastructuur. Bestek nr. CSMRTINFRA19. Goedkeuring.
 59. Instap raamcontract C- Smart. Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware. Bestek nr. CSMNRTSOFT19. Gunning.
 60. Raamcontract voor het uitvoeren van kleine wegenwerken en herstellingen op de openbare wegen van gemeente De Panne voor een periode van 2 jaar. Vaststellen van de voorwaarden en wijze gunnen.
 61. Oud KRC-terrein. Tariefwijziging. Vaststelling.
 62. IVVO. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17 december 2019. Agenda. Goedkeuring.
 63. WVI. Algemene vergadering d.d. 18 december 2019. Agenda. Goedkeuring.
 64. IKWV. Algemene vergadering d.d. 18 december 2019. Agenda. Goedkeuring.
 65. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 4 november 2019. Gedeelte besloten zitting.
 66. WVI dv. Aanduiding van een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019.

T1. Hulpverleningszone. Verdeelsleutel. Intrekken beslissing gemeenteraad 7 oktober 2019.
T2. Opstart van een pilootproject met het oog op de oprichting van een nieuwe veiligheidszone. Goedkeuring.
T3. Subsidiepremie 'Boost je Zaak'. Intrekking reglement.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje