Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 9 september 2019

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 27 juni 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
2. Hulpverleningszone Westhoek. Retributiereglement. Kennisname.
3. Verkoop van een perceel grond gelegen Westhoeklaan ter hoogte van huisnummer 37. Ontwerpakte. Goedkeuring.
4. Afsprakennota vrijetijdsparticipatie en het P-fonds. Vaststelling.
5. Wegenis en rioleringswerken in de Ollevierlaan te De Panne. Uitbreiding opdracht sloop Ollevierlaan nr. 28. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
6. Raamcontract. Leveren van verschillende meststoffen voor de periode van 2020-2021. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
7. Opmaak van een strategisch communicatiebeleidsplan. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
8. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de beleidsvleugel van het gemeentehuis. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
9. Aanstellen van een ontwerper voor het intekenen van kleine infrastructuurwerken op verschillende locaties binnen de gemeente voor een periode van 4 jaar. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
10. Leveren van een terreinvoertuig voor de groendienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
11. Leveren van een verreiker voor de evenementendienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
12. Intekening op de raamovereenkomst Reprobel. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 juli 2019. Bekrachtiging.
13. Gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking. Vaststelling statuten en huishoudelijk reglement. Aanstelling van de leden van de algemene vergadering.
14. Onafhankelijke adviesraad voor lokale economie. Vaststelling statuten.
15. Gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC). Erkenning.
16. Oprichting intergemeentelijke culturele projectvereniging Viertoren. Vaststelling van de statuten. Goedkeuring van de gemeentelijke financiële bijdrage en van de visienota.
17. Infrastructuursubsidie sporthal "Den Oosthoek" voorjaar 2019. Toekenning.
18. Seniorenraad. Aanduiding van de door de gemeenteraad aan te duiden leden voor de periode 2019-2024.
19. Erkende seniorenverenigingen. Toekennen van subsidies voor het werkjaar 2018.
20. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
21. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gewestwegen. Opheffing en hervaststelling.
22. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van verbod op stilstaan en parkeren in de Brouwersstraat, gedeelte aan de zijde van de pare huisnummers tussen huisnummer 20 en de Kasteelstraat, en gedeelte aan de zijde van de onpare huisnummers tussen huisnummer 9 en de Zeelaan.
23. IVVO. Buitengewone algemene vergadering d.d. 15 oktober 2019. Agenda. Goedkeuring.


BESLOTEN VERGADERING
24. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 27 juni 2019. Gedeelte besloten zitting

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje