Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 13 januari 2020

agenda gemeenteraad (Small)
De gemeenteraad zetelt in principe elke eerste maandag van de maand. De zitting vindt plaats om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21. Iedereen is welkom. Enkel persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren besproken. Hieronder vind je de agenda.  
 

OPENBARE VERGADERING

1. Uitreiking medailles eremandatarissen.

2. Aktename van beëindiging van verhindering van een gemeenteraadslid.

3. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 9 december 2019. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.

4. Retributie op de graf- en columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaats. Opheffing en vaststelling.

5. IWVA. Modaliteiten voor de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor het verbruik op het grondgebied van de gemeente De Panne. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018. Vaststelling met ingang van 1 januari 2020.

6. Fluvius. Ter beschikking stelling en exploitatie van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de kabelnetten en -installaties. Instap contract. Goedkeuring.

7. Bijstelling verkaveling Emmaweg. Vaststelling van het tracé van de wegenis.

8. Gebouw Cordial, Zeelaan 167. Ontwerpakte minnelijke schikking. Goedkeuring.

9. Instap raamcontract Stad Brugge. Postverwerking via een aankoopcentrale tot 31 december 2023. Goedkeuring.

10. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een woonerf in een gedeelte van de zone begrensd door de Nieuwpoortlaan, Koninginnelaan, Leopold II Laan, Frans Beerlantlaan, Kinonlaan, Astridlaan en Koninginnelaan.

11. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren in de Dokter A. Depagelaan, gedeelte tussen de Nieuwpoortlaan en de Koninginnelaan, van éénrichtingsverkeer, behalve voor fietsers. Opheffing en hervaststellling.

12. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van éénrichtingsverkeer in de Clos Normandstraat, behalve voor fietsers. Opheffing en hervaststellling.

13. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een voorrangsregeling op het kruispunt Noordhoekstraat/Burgweg.

14. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg. Afdeling 9. Artikels 43, 44 en 45. Honden op het strand. Intrekking en hervaststelling.

15. Infrastructuursubsidie sporthal "Den Oosthoek" VJ 2019. Toekenning. Wijziging.

16. VZW K.V.C. Panne Sportief. Contract Driedaagse Brugge-De Panne 2020-2025. Vaststelling.

17. VZW K.V.C. Panne Sportief. Overeenkomst Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen 2020 - 2025. Goedkeuring.

18. Gemeenschappelijk Beheersorgaan voor het Gemeenschapscentrum en de Bibliotheek. Ontbinding. Adviesorgaan voor de bibliotheek. Oprichting.

19. Overeenkomst voor de inhuurname van het pand gelegen te 8660 De Panne, Kasteelstraat 52-54, ten behoeve van de vereniging Vissers Folklore Project Panneboot P1. Goedkeuring.

20. Adviesraad Lokale Economie. Vaststelling huishoudelijk reglement en leden raad van bestuur, voorzitter en ondervoorzitter.

21. Regierol Sociale economie Westhoek 2020-2025.

BESLOTEN VERGADERING

22. Goedkeuring notulen gemeenteraad d.d. 9 december 2019. Gedeelte besloten zitting.

23. Intergemeentelijke culturele projectvereniging Viertoren. Aanduiding van twee bestuurders.

Contact

Gemeenteraad

adres

Gemeentehuis
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje