Gemeente De Panne

Gemeentehuis

Huidige gemeentehuis Zeelaan 21 gemeentehuis voor (jpg) Oud gemeentehuis (jpg) Hotel de Ville (jpg) Zeelaan 21 Kasteeltje (jpg)

<adres> Zeelaan 21
<bouwjaar> 1959-64
<architect> F. Decoster en H. De Keye
<stijl> modernisme

Al in 1935 bespreken de gemeenteraadsleden de aankoop van een stuk grond om er nieuw gemeentehuis op te bouwen. Een zekere heer Jozef Colens uit Brussel, eigenaar van ’t Kasteeltje in de Zeelaan (waar het huidige gemeentehuis gelegen is) is namelijk het bestuur genegen om zijn eigendom te verkopen. De motivatie voor de aankoop is in hoofdzaak de krappe huisvesting van de verschillende gemeentediensten in het tot dan toe gebruikte gemeentehuis in de Zeelaan 18-20 (gelegen tegenover het huidige gemeentehuis). Bovendien is dit een gebouw dat het bestuur huurt.

’t Kasteeltje
De definitieve goedkeuring tot aankoop van ’t Kasteeltje komt er in de gemeenteraad van december 1936. Voor de prijs van 515.000 frank (= 12.766 euro) koopt het bestuur het perceel van 48 are en 98 centiare. Het bestuur is van oordeel dat het hoogst noodig is dat de gemeente een eigen gemeentehuis bezit, waardig ener groote badplaats, heel modern ingericht, waar alle diensten bepaald kunnen vereenigd worden’. Sinds de Eerst Wereldoorlog kent De Panne een grote uitbreiding, met in 1936 een vaste bevolking van 4.500 inwoners en in de zomermaanden ruim 25.000 badgasten.

Halfweg 1936 brengt het college een bezoek aan het gemeentehuis van Heist, ‘een nieuw gebouw sedert 3 jaar bestaande, om er het beste uit te rapen voor ons nieuw te bouwen gemeentehuis’. Begin 1937 wordt een konkoers uitgeschreven voor het opmaken van een bouwplan voor De Panne. Een deskundige keurraad wordt benoemd om de ingediende plannen te onderzoeken. De konkoers zorgt voor veel commotie, meerbepaald omdat enkel zelfstandige bouwkundigen uit De Panne kunnen deelnemen. Ook wil de gemeentelijke bouwkundige Charles Crevits een voorstel indienen, wat aanvankelijk niet mag. Het schepencollege richt daarom een schrijven aan de gouverneur om een eerder gemaakt besluit ongedaan te maken. Gezien de commotie beslist het schepencollege in september 1937 om de indienperiode voor kandidaturen met anderhalve maand te verlengen.

In de gemeenteraad van februari 1938 worden de ingediende ontwerpen besproken. De Jury is van oordeel dat geen van de acht ingediende plannen voldoet. Elke deelnemer zal wel een premie van 1.000 frank (= 25 euro) krijgen en de vraag om voor 1 april 1938 een nieuw plan op te maken. Ook dit keer volgt een uitstel tot 15 april.

Op 23 april komt de jury een tweede keer samen en keurt ze een ontwerp van de heren Jules Decoussemaeker en Oscar Vermeersch goed. Om tijd te winnen, wordt het ontwerp ‘gewijzigd naar den wensch der juryleden’ onmiddellijk voor advies en goedkeuring opgestuurd naar het Bestuur van Schoone Landschappen. In november 1938, als ook ’t Kasteeltje daadwerkelijk eigendom wordt van het gemeentebestuur, zijn de heren Decoussemaeker-Vermeersch klaar met het bestek, de metingstraat, de beschrijving der werken, het lastenkohier en de detailtekeningen .

Voor de gemeenteraad van 25 november 1938 vraagt het Pannese bestuur de aanwezigheid van de Heer Verbeke, provinciaal ingenieur-bouwkundige, om uitleg te geven bij de plannen voor het nieuwe gemeentehuis. Deze doet echter uitschijnen dat zowel de plannen als het bestek helemaal niet meer hetzelfde zijn als bij het konkoers. Aanvankelijk hadden de bouwheren drie prijzen ingediend: 1.604.983,28 frank - 1.351.279,75 frank - 1.195.762,92 frank. Verbeke probeert deze te drukken op volgende manier:

Privaten en fietsenhuis: 27.000
Afbraak villa: 10.000
Baksteen: 10.000
Blauwsteen: 30.000
Vloeren en tabletten: 20.000
Parquetten: 15.000
Gezondheidsinrichtingen: 9.000
Grilliën en gesmeed ijzer: 4.000
Verf: 4.000
Schrijnwerk: 4.000
Allerlei: 17.000
Totaal: 150.000 frank

Met eenparigheid van stemmen volgt de goedkeuring van het plan. Het nieuw voorgestelde bestek wordt herbekeken en ook goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 1939.

Zoveel jaren later heeft het bestuur dus nog steeds een huisvestingsprobleem. Even is er zelfs sprake van om het Oeuvre Nationale de l’Enfance (Koninklijke Baan) te kopen.
Op 30 mei 1940 wordt bij een bombardement een deel van het gemeentehuis vernield door houwitsers. Verhuizen naar ’t Kasteeltje is geen optie, gezien dit ondertussen ter beschikking staat van de Burgerlijke Wacht. Het bestuur neemt haar intrek in de woning van mevrouw Huysseune (Zeelaan 67, nu bankkantoor). Nog geen jaar later is het schepencollege van mening dat ook dit gemeentehuis te krap is. Er wordt besloten om opnieuw een deel van het gemeentehuis in de Zeelaan 18-20 te huren als bergplaats en verzamelplaats voor het materiaal van de Dienst der Inkwartieringen en Opeischingen. Het college is van mening dat de mogelijkheid om het nieuwe gemeentehuis te bouwen zo vlug mogelijk moet onderzocht worden. Er moet echter eerst nog een urbanisatieplan gemaakt en goedgekeurd worden.

Lange tijd daarna is het windstil, tot er in de notulen van het schepencollege van 27 mei 1942 melding gemaakt wordt van ‘studies en plannen van het nieuw gemeentehuis, dat men beoogde op te richten op den daartoe aangekochten grond waarop thans staat het Kasteeltje, Zeelaan 21, uitvoering van dit ontwerp hoofdens de oorlogsomstandigheden thans verdaagd’.

Het is dus wachten tot 1964. Pas dan wordt in de Zeelaan 21 een nieuw gemeentehuis, namelijk het gemeentehuis dat er vandaag de dag nog steeds staat, in gebruik genomen. De eerste steenlegging ervan greep plaats op 17 mei 1959. De architecten waren F. Decoster en H. De Keye uit Mechelen.                        

In 1998-99 realiseerden de architecten Jean Cosaert en Eddy Deboyser uit De Panne achter het gemeentehuis een nieuwe bibliotheek met daarboven administratieve bureaus.

 

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021