Gemeente De Panne

Uitbraak hoogpathogene vogelgriep december 2021

Aan het FAVV werd op dinsdag 28 december de aanwezigheid van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf te Veurne bevestigd. Daarom zijn er vanaf 28 december 2021 specifieke bestrijdingsmaatregelen van kracht.

Het FAVV bakent rond een inrichting, die besmet is met hoogpathogene vogelgriep, meestal een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km af. In de beide zones zijn specifieke bestrijdingsmaatregelen van kracht, die bovenop de algemene maatregelen komen die gelden in het hele land.

Het volledige grondgebied van De Panne bevindt zich in de bewakingszone, hier zijn onderstaande specifieke bestrijdingsmaatregelen van kracht:

Maatregelen voor alle houders

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
 • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

Bijkomende maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen

 • Elke geregistreerde pluimveehouder maakt een inventaris op van het pluimvee, het hobbypluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 48 uur naar zijn LCE (contactgegevens: https://www.favv-fsca.be/professionelen/contact/lce/).
 • De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen.
  Dit verbod geldt niet voor:
  - het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
  - de bedrijfsdierenarts;
  - het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken;
  - het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.
  Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij een stal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.
 • Elke persoon die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Alle voertuigen en ander materiaal, die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation verlaten, moeten gereinigd en met een gepast biocide ontsmet worden bij het verlaten van de inrichting.
 • De verantwoordelijke van elke inrichting houdt een register bij van alle personen die de inrichting bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.
 • De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren:
  - naar een door het FAVV toegelaten pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of
  - naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.
 • Kadavers mogen enkel een inrichting verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.
 • Gebruikt pluimveestrooisel en mest of drijfmest van pluimvee mogen niet worden afgevoerd of uitgespreid.
 • Op elk pluimveebedrijf is het volgende toezicht van toepassing:
  - De houder ontbiedt zijn dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparametersworden vastgesteld bij het aanwezige pluimvee.
  - Bij sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25% per dag, moeten monsters voor een onderzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de bewakingszone gaat.
  - De dierenarts meldt binnen de 12h na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE)

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Shana Breem

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021