Gemeente De Panne

Publieke inspraak van 30/07/2021 t/m 29/08/2021 over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een Europees stimulerend beleid dat een kader aanbiedt met een reeks van steunmaatregelen voor de landbouw en het bredere platteland. 

De algemene doelstellingen van het GLB zijn: 

  • een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector bevorderen om voedselzekerheid te garanderen 
  • milieuzorg en klimaatactie intensiveren en bijdragen aan de verwezenlijking van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van de Unie 
  • het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden versterken. 

Deze doelstellingen worden aangevuld met een horizontale doelstelling die erin bestaat de sector te moderniseren door kennisstimulering en -deling, innovatie en digitalisering in de landbouw en de plattelandsgebieden en door de benutting daarvan te bevorderen.

Om invulling te geven aan het GLB in de periode 2023 – 2027 stelt Vlaanderen een Vlaams GLB Strategisch Plan op met steunmaatregelen die tegemoetkomen aan de specifieke Vlaamse noden. 

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota./ontwerp-MER downloaden of inkijken

pdf bestanddef KG PL0272.pdf (7.94 MB)

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • op uw gemeentehuis of stadhuis
  • bij het Team Mer in Brussel

U moet uw reactie uiterlijk 29/08/2021   bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0272 (GLB)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021