Gemeente De Panne

Sir Winston Churchill

Winston_Churchill-GB.jpg

Sir Winston Churchill
(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill)

° 30 november 1874, Woodstock
† 24 januari 1965, Londen

N

Winston Churchill wordt geboren in een aristocratische familie. Hij doet het slecht op school en wordt door zijn vader naar het leger gestuurd. Als militair is hij betrokken bij de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika en conflicten in India. Hij ontdekt zijn literair talent als oorlogsverslaggever en schrijft in 1898 zijn eerste boek. Hij is ook kunstenaar en schildert in zijn leven zo’n 600 schilderijen bijeen.

Nadat hij in Zuid-Afrika gevangen wordt genomen, weet hij te ontsnappen en wordt zo een bekende Brit. Rond 1900 verlaat hij het leger en gaat in de politiek. Hij zal in het totaal meer dan 60 jaar in het Britse Lagerhuis zetelen. In 1910 wordt hij Minister van Binnenlandse Zaken, later ook Minister van Oorlog én van Financiën, zoals zijn vader. Wanneer WO II uitbreekt, is hij Minister van Marine. In mei 1940 wordt hij premier.

Winston Churchill heeft een grote rol gespeeld in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Al vroeg in de jaren 1930 waarschuwt hij voor het nazisme in Duitsland en hekelt hij de toegefelijke politiek van premier Chamberlain. Als premier beslist hij op 16 mei 1940 om het Britse Expeditieleger van op het vasteland te evacueren en kort daarna houdt hij zijn beroemde speech Blood, Toil, Tears & Sweat. Onophoudelijk ijvert hij in de VS voor meer middelen voor de geallieerden. En op de conferenties van Teheran (1943), Jalta (1945) en Potsdam (1945) geeft hij samen met Stalin en de Amerikaanse presidenten Roosevelt en Truman vorm aan het nieuwe naoorlogse Europa.

Nadat de conservatieven in 1945 de parlementsverkiezingen verliezen, wordt hij van 1951 tot 1955 toch opnieuw premier. In 1953 krijgt hij de Nobelprijs voor literatuur voor een historisch werk over de Tweede Wereldoorlog. In 2002 wordt hij verkozen tot invloedrijkste Brit aller tijden.

F

Winston Churchill voit le jour au sein d’une famille aristocratique. Élève médiocre, il est envoyé à l'école militaire par son père. Officier, il prend part à la guerre des Boers en Afrique du Sud et aux conflits en Inde. Il se découvre un talent littéraire de correspondant de guerre et écrit son premier livre en 1898. Artiste à ses heures, il a peint quelque 600 tableaux au cours de sa vie.

Après avoir été fait prisonnier en Afrique du Sud, il réussit à s'évader et accède ainsi à la notoriété. Vers 1900, il quitte l'armée et se lance en politique. Il siégera une soixantaine d'années à la Chambre des communes britannique. En 1910, il devient ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Guerre et des Finances, comme son père. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il est ministre de la Marine. En mai 1940, il devient Premier ministre.

Winston Churchill jouera un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début des années 30, il met en garde contre le nazisme en Allemagne et dénonce les politiques permissives du Premier ministre Chamberlain. En tant que Premier ministre, il décide, le 16 mai 1940, de rapatrier le corps expéditionnaire britannique du continent. Peu après, il prononce son célèbre discours Blood, Toil, Tears and Sweat. Il réclame sans relâche des moyens pour les Alliés auprès des États-Unis. Lors des conférences de Téhéran (1943), Yalta (1945) et Potsdam (1945), aux côtés de Staline et des présidents américains Roosevelt et Truman, il façonne la nouvelle Europe d’après-guerre.

Après la déroute des conservateurs aux élections parlementaires de 1945, il retrouve la charge de Premier ministre de 1951 à 1955. En 1953, il reçoit le prix Nobel de littérature pour un ouvrage historique sur la Seconde Guerre mondiale. En 2002, il est élu "Britannique le plus influent de tous les temps".

D

Winston Churchill wird in einer aristokratischen Familie geboren. Er ist ein schlechter Schüler und sein Vater schickt ihn zur Armee. Als Soldat ist er an den Bauernkriegen in Südafrika und Konflikten in Indien beteiligt. Er entdeckt sein literarisches Talent als Kriegsberichterstatter und schreibt 1898 sein erstes Buch. Er ist auch Künstler und malt insgesamt ca. 600 Gemälde.

Nach seiner Gefangennahme in Südafrika kann er entkommen und wird so ein bekannter Brite. Um 1900 verlässt er die Armee und geht in die Politik. Insgesamt sitzt er mehr als 60 Jahre im britischen Unterhaus. 1910 wird er Innenminister, später auch Kriegs- und Finanzminister, wie sein Vater. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist er Marineminister. Im Mai 1940 wird er Premierminister.

Winston Churchill hat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle gespielt. Bereits in den 1930er Jahren warnt er vor dem Nationalsozialismus in Deutschland und prangert die nachsichtige Politik von Premierminister Chamberlain an. Als Premierminister entscheidet er am 16. Mai 1940, das britische Expeditionskorps vom Festland zu evakuieren. Kurz danach hält er seine berühmte Rede „Blood, Toil, Tears & Sweat“. Unaufhörlich setzt er sich in den USA für mehr Mittel für die Alliierten Streitkräfte ein. Auf den Konferenzen von Teheran (1943), Jalta (1945) und Potsdam (1945) gestaltet er gemeinsam mit Stalin sowie den amerikanischen Präsidenten Roosevelt und Truman das neue Nachkriegseuropa.

1945 verlieren die Konservativen die Parlamentswahlen, aber von 1951 bis 1955 wird er erneut Premierminister. Für sein historisches Werk über den Zweiten Weltkrieg erhält er 1953 den Nobelpreis für Literatur. 2002 wird er zum einflussreichsten Briten aller Zeiten gewählt.

E

Winston Churchill is born to an aristocratic family. He doesn't do well at school and is sent into the army by his father. As a soldier, he participates in the Boer War in South Africa and conflicts in India. He discovers his literary skills as a war reporter and, in 1898, writes his first book. He is also an artist, painting around 600 works in his lifetime.

After he is captured in South Africa, he manages to escape and becomes a well-known Briton. In around 1900, he leaves the army and starts a career in politics. He will spend around 60 years in the British Parliament. In 1910, he becomes Home Secretary, later Minister of War, and Minister of Finance, just like his father. When World War II breaks out, he is First Lord of the Admiralty. In May 1940, he becomes Prime Minister.

Winston Churchill played a huge role in the Second World War period. Even in the 1930s, he warned of Nazism in Germany and denounced the appeasement policy of Prime Minister Neville Chamberlain. As Prime Minister, he decided to evacuate the British Expeditionary Forces from the mainland on 16 May 1940 and shortly thereafter made his famous Blood, Toil, Tears & Sweat speech. He unceasingly demanded greater resources for the allies in the US. At conferences in Tehran (1943), Yalta (1945) and Potsdam (1945), he worked alongside Stalin and American presidents Roosevelt and Truman on shaping the new, post-war Europe.

After the Conservatives lose the parliamentary elections in 1945, he then becomes Prime Minister again between 1951 and 1955. In 1953, he is awarded the Nobel prize for literature for an historical work on the Second World War. In 2002, he is voted the most influential Briton of all time.