Gemeente De Panne

Koning Leopold III

Leopold_III- B.jpg

Koning Leopold III

° 3 november 1901, Brussel
† 25 september 1983, Sint Lambrechts Woluwe

N

Na de inval van nazi-Duitsland in België in mei 1940, staat Leopold III erop om, net als zijn vader in de Eerste Wereldoorlog, persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Hij geeft daarmee een letterlijke betekenis aan het artikel van de grondwet dat aan de koning het opperbevel over het leger geeft.

De regering houdt het echter bij de stelling dat, net als alle andere koninklijke prerogatieven, het bevel over het leger ondergeschikt is aan het akkoord van de regering of minstens van de minister van Defensie. Zolang er gestreden wordt is de regering Pierlot wel bereid het ongecontroleerde bevelhebberschap te aanvaarden, op voorwaarde dat zodra de gevechten eindigen en het land onder de bezetting van de Duitse overwinnaar komt, de koning mee met de regering het land verlaat en vanuit het buitenland de strijd voortzet.

Omdat Leopold III deze voorwaarde weigert -hij acht het zijn plicht om bij zijn volk te blijven- komt het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Dit gegeven vormt de kiem van de latere koningskwestie. Het laatste en dramatische gesprek tussen de koning en zijn ministers Pierlot, Spaak, Vanderpoorten en Denis vindt plaats in Wijnendale op 25 mei 1940. Na de slag aan de Leie capituleert Leopold III.

F

Après l'invasion de la Belgique par l'Allemagne nazie en mai 1940, Léopold III insiste, comme son père l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale, pour prendre personnellement le commandement de l'armée belge. Il interprète à la lettre l'article de la Constitution qui accorde au roi le commandement suprême de l'armée.

Toutefois, le gouvernement maintient que, comme toutes les autres prérogatives royales, le commandement de l'armée est subordonné à l'accord du gouvernement, ou à tout le moins du ministre de la Défense. Tant que les combats font rage, le gouvernement Pierlot est prêt à accepter ce commandement sans contrôle, à condition qu’à la fin des hostilités et au moment de l'occupation du pays par l’Allemagne victorieuse, le roi quitte le pays avec le gouvernement et poursuive la lutte depuis l'étranger.

Léopold III refuse, estimant que sa place est auprès de son peuple. La rupture avec le gouvernement d'Hubert Pierlot est consommée. Cet incident sera à l'origine de la question royale. La dernière et tragique entrevue entre le roi et ses ministres Pierlot, Spaak, Vanderpoorten et Denis a lieu au château de Wijnendale, le 25 mai 1940. Après la bataille de la Lys, Léopold III capitule.

D

Nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Belgien im Mai 1940 besteht Leopold III. wie schon sein Vater im Ersten Weltkrieg darauf, persönlich das Kommando über die belgische Armee zu übernehmen. Damit verleiht er dem Artikel der Verfassung, der dem König den Oberbefehl über die Armee überträgt, eine wörtliche Bedeutung.

Die Regierung behauptet jedoch, dass das Kommando über die Armee, wie alle anderen königlichen Vorrechte, der Zustimmung der Regierung oder zumindest des Verteidigungsministers unterliegt. Solange gekämpft wird, ist die Regierung Pierlot bereit, den unkontrollierten Oberbefehl zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass, sobald die Kämpfe enden und das Land unter die Besatzung des deutschen Siegers fällt, der König mit der Regierung das Land verlässt und den Kampf vom Ausland aus fortsetzt.

Da Leopold III. diese Bedingung nicht akzeptiert - er hält es für seine Pflicht, bei seinem Volk zu bleiben - kommt es zum Bruch mit der Regierung von Hubert Pierlot. Diese Tatsache ist der Keim der späteren Königsfrage. Das letzte, dramatische Gespräch zwischen dem König und seinen Ministern Pierlot, Spaak, Vanderpoorter und Denis findet in Wijnendale am 25 Mai 1940 statt. Nach der Schlacht an der Leie kapituliert Leopold III.

E

After Belgium’s invasion by Nazi Germany in May 1940, Leopold III, just like his father during the First World War, took on the role of commanding officer of the Belgian army. This was a very literal interpretation of the constitutional clause which made the king the commander of the army.

The government worked on the assumption, however, that, like all other royal prerogatives, the command of the army was subject to the approval of the government, or at least the Defence Minister. As long as the war continued, the Pierlot government was prepared to accept the unchecked command on the condition that, if fighting came to an end and the country came under the occupation of the German victor, the king and his government would leave the country and continue the war from abroad.

Leopold III rejected this condition, however, as he considered it to be his duty to stay with his people; this provoked a break with the government of Hubert Pierlot. This detail was key to a subsequent issue regarding the king and his capacity to reign. The last, dramatic conversation between the king and his Pierlot ministers, Spaak, Vanderpoorten and Denis took place in Wijnendale on 25 May 1940. After the attack on the Leie Leopold III surrendered.