Gemeente De Panne

Seniorenbeleidsplan

Het laatste seniorenbeleidsplan omvatte de periode 2004-2006. In dit plan werden door het lokaal bestuur tal van maatregelen opgenomen om het algemeen welzijn en de leefkwaliteit van de vele senioren te verbeteren.

De doelstellingen die in het plan werden omschreven waren hoofdzakelijk gebaseerd op de vaststellingen uit het behoeftenonderzoek dat in 2003 werd uitgevoerd bij de senioren uit De Panne en Adinkerke. Een 400-tal 55-plussers werden toen aan de hand van een enquête bevraagd over hun noden, wensen en leefkwaliteit. 

Sedert 2006 werd geen nieuw seniorenbeleidsplan opgemaakt. Wel worden vanuit  de seniorenraad nog steeds diverse werkgroepen opgericht die worden belast met de opmaak van een aandachtsnota over een belangrijk beleidsthema voor senioren, zoals wonen en woonzorg. Een werkgroep van de seniorenraad voerde eind 2015 - begin 2016 een knelpuntenwandeling uit met als doel de toegankelijkheid van de voetpaden in De Panne en Adinkerke te screenen en de beschikbaarheid van rustbanken na te gaan. De bevindingen van de wandeling werden na goedkeuring in de seniorenraad in de vorm van een aandachtsnota overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Hieronder vermelden we de belangrijkste doelstellingen en maatregelen uit het plan waarvan de meeste ondertussen werden uitgevoerd:

  • Verbetering van de dienstverlening door oprichting van een seniorendienst.
  • De dienst Senioren moet een centraal info- en aanspreekpunt zijn voor de senioren.
  • De senioren moeten beter worden geïnformeerd over het seniorenaanbod op diverse vlakken. (tegemoetkomingen, premies, activiteiten, inspraakkanalen…)
  • Vereenzaming onder senioren moet worden opgespoord en aangepakt. (project 80 is prachtig)
  • De werking van de erkende seniorenverenigingen moet worden aangemoedigd.
  • In aanvulling op het activiteitenprogramma van de erkende seniorenverenigingen organiseert ook de dienst Senioren informerende, vormende en ontspannende activiteiten.
  • Het bestaan, de werking en de standpunten van de gemeentelijke seniorenraad moeten beter bekendgemaakt worden.
  • De senioren moeten worden aangemoedigd en ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven door gepaste informatie te geven over de thuiszorgdiensten en de bestaande tegemoetkomingen en premies.
  • Het comfort van de voetganger en fietser verbeteren door gevaarlijke punten te inventariseren en door te geven aan de beleidsverantwoordelijken voor verder gevolg.
  • Bouwen van een seniorendienstencentrum als centraal informatiepunt en permanente ontmoetings- en ontspanningsplaats voor senioren.

Op heden bestaat nog geen nieuw seniorenbeleidsplan.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021