Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 6 december 2021

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt digitaal gehouden op 6 december 2021.

Je kan de gemeenteraad live online bekijken en ook achteraf herbekijken via https://web-de-panne.streamovations.be/sessions .

OPENBARE VERGADERING
1. Notulen gemeenteraad van 8 november 2021. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB. Goedkeuring.
3. Opvolgingsrapportering 2021 gemeente/OCMW. Toestand 15 november 2021. Kennisname.
4. Belasting op de kampeerterreinen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Opheffing.
5. Belasting op de toeristische logies. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
6. Belasting op inname van het openbaar domein bij bouwwerven, bouwwerken, verhuizingen en voor het plaatsen van containers. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Opheffen vanaf 2022. Invoeren voor de aanslagjaren 2022 t.e.m. 2025.
7. Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2020. Invoeren voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025.
8. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2022.
9. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2022.
10. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Hervaststelling.
11. Voordracht kandidaat bestuurders oprichting EVA-VZW Visit De Panne en goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst.
12. Beslissing burgemeester m.b.t. vaststelling BNIP Vuurfeest 2021. Bekrachtiging.
13. Verkaveling Noordhoekstraat - Pastorieweg. Gewijzigd tracé van de wegenis. Vaststelling.
14. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Laad- en loszone in de Veurnestraat N35 ter hoogte van huisnummer 30 tot huisnummer 36. Opheffing.
15. Raamcontract. Leveren van verkeersborden en signalisatie ten behoeve van de samenaankoop tussen gemeente De Panne en Koksijde en de steden Veurne en Nieuwpoort. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
16. Raamcontract leveren van verschillende meststoffen voor de groendienst van Gemeente De
Panne voor de dienstjaren 2022-2023. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
17. Raamcontract bedrijfswagens lease- oktober 2021. Farys. Goedkeuring.
18. Raamcontract bermbeheer. Maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen
ten behoeve van gemeente De Panne voor de periode 2022-2025. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
19. Vernieuwen van bestaande Finse piste. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van
gunnen.
20. Aanstellen ontwerper Sint-Pieterskerk. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
21. Leveren van restafvalzakken van 40 liter voor verkoop op het recyclagepark. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
22. Gemeentelijke basisschool. Algemene afspraken evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs.
23. Erkende jeugdverenigingen. Toekennen subsidies. Dienstjaar 2021.
24. Gemeentelijke culturele en socio-culturele verenigingen. Subsidies - dienstjaar 2021. Vaststelling.
25. Sociale woningen. Kennisname van de geactualiseerde kostprijs. Vaststelling van de
basishuurprijs en de normale huurwaarde vanaf 1 januari 2022.
26. IKWV. Algemene vergadering van 22 december 2021. Agenda. Goedkeuring.
27. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.


BESLOTEN VERGADERING
28. Notulen gemeenteraad van 8 november 2021. Gedeelte besloten zitting. Goedkeuring.
29. IKWV. Aanduiding van een plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de periode
2021-2024.

Contact

Algemene Sociale Dienst

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje