Gemeente De Panne

FAQ's - Veel gestelde vragen

Campagne laat je vaccineren

Nuttige websites: 

www.safeatdepanne.be

www.laatjevaccineren.be/covid-19 

www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 

https://www.fagg.be/nl (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten: voor meer info over de werkzaamheid en de bijwerkingen) 

www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie 

 

Veelgestelde vragen i.v.m. de vaccinatiecampagne en de vaccins

Wat is een vaccin en kunnen er bijwerkingen optreden?

Een vaccin is de manier om je te beschermen tegen het coronavirus. Een vaccin tegen een virale aandoening bestaat altijd uit een onderdeeltje van hetzelfde virus. Wanneer we mensen vaccineren, brengen we het onderdeeltje van het virus in het menselijk lichaam in. Meestal via een inspuiting (denk maar aan de spuitjes die je als kind krijgt tegen bv. hepatitis B). Zo maakt je lichaam antistoffen aan tegen het virus waarvan het deeltje is ingespoten.

Vaccins trainen het afweersysteem en doen je lichaam geloven dat je het virus draagt, maar zonder ziek te worden. Daardoor maak je o.a. antistoffen aan. Op die manier wordt je lichaam en je immuunsysteem klaargestoomd voor wanneer het virus je echt aanvalt.

Het voordeel van inenting is dat je niet eerst de ziekte krijgt en zo ook geen risico loopt op ernstige complicaties. Alle COVID-19-vaccins werken ongeveer via hetzelfde principe, maar er zijn wel verschillen in hoe ze zijn samengesteld. Eén ding hebben ze gemeen: allemaal trainen ze het afweersysteem.

Bijwerkingen en risico's

Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken.

Mogelijke lichte bijwerkingen zijn:

 • matige koorts (minder dan 38,5 °C), lichte hoofdpijn
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige vaccins kan dit uitgebreider zijn. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen.  
 • verharding op de injectieplaats - soms knobbeltje

Voor deze bijwerkingen is er geen behandeling nodig, de klachten verbeteren spontaan (een knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven) of kunnen worden verlicht door het innemen van pijnstillers of koortswerende middelen aan de gebruikelijke dosis.

Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan contact op met je arts.

De cel farmacovigilantie van het FAGG publiceert vanaf 7 januari 2021 wekelijks een bulletin met een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19 vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Meldingen van bijwerkingen die in België optreden, worden opgenomen in de geneesmiddelenbewakingsdatabank van het EMA (EudraVigilance). Samen met rapporten uit andere landen dragen zij bij aan een betere kennis van het veiligheidsprofiel van vaccins.

De bijwerkingen die in Europa en elders in de wereld zijn gemeld, zijn beschikbaar op www.adrreports.eu(link is external). Deze website publiceert gegevens over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn vergund. Voor COVID-19-vaccins is de toegang tot de meldingen het gemakkelijkst door te zoeken op naam van de werkzame stof, bijvoorbeeld: COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN).

Ook na de goedkeuring van een vaccin houdt het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het vaccin, en de studies in de gaten. Net zoals dat gebeurt voor medicijnen of andere vaccins. Want ieder medicijn of vaccin kent wel bijwerkingen. De meeste zijn vaak mild of van korte duur.

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

Veranderen RNA-vaccins ons DNA?

Neen, RNA-vaccins kunnen niet integreren in ons DNA, ze dringen de eigen celkern niet binnen. Het vaccin is slechts 24 uur in onze cellen aanwezig en wordt daarna op natuurlijke wijze afgebroken.

Bieden de vaccins ook bescherming tegen de COVID-19-mutaties?

Die mutaties zullen niet noodzakelijk invloed hebben op de werking van de vaccins.

Meestal muteren virussen. Dat wil zeggen dat het genetische materiaal in het virus verandert. Dat gebeurt bij de verschillende virussen niet altijd aan dezelfde snelheid. Mutaties hebben niet noodzakelijkerwijs een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt.

Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, zoals deze tegen mazelen of rubella. Aan de andere kant kunnen virusstammen voor ziekten zoals griep veranderen en moet de samenstelling van het vaccin jaarlijks worden bijgewerkt om effectief te zijn.

De wetenschappelijke wereld en toezichthouders controleren of het coronavirus in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.

Indien blijkt dat er aanpassingen moeten gebeuren, zal de wetenschap hierop een antwoord bieden, zoals dit ook gebeurt bij andere virussen, waaraan we ons ook hebben aangepast.

Welke vaccins heeft België aangekocht?

Moderna en vooral Pfizer/BioNtech zijn in gebruik.

Bestelling België (www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/05/overzicht-vaccins-in-belgie/)

 • AstraZeneca: 7,74 miljoen (2 dosissen nodig)
 • Johnson & Johnson: 5,16 miljoen (1 nodig)
 • Pfizer: 12,5 miljoen (2 nodig) - dit kan nog opgetrokken worden tot 15 miljoen, want Europa moet nog 100 miljoen dosissen verdelen
 • Curevac: 2,9 miljoen (2 nodig)
 • Moderna: 2 miljoen (2 nodig)
 • Totaal: 30,3 miljoen dosissen, omgerekend per persoon komen we aan zo'n 17,5 miljoen mensen die kunnen worden ingeënt.

www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins

www.laatjevaccineren.be/beschikbare-covid-19-vaccins

Zijn de vaccins veilig? Hoe komt het dat er zo snel vaccins tegen COVID-19 zijn ontwikkeld? 

De vaccines zijn zeker veilig, anders zouden ze nooit op de markt gekomen zijn. Dat dit vaccin zo snel kan ontwikkeld en goedgekeurd worden, komt omdat alle betrokken partijen over heel de wereld (producenten, onderzoekers en overheden) hier gezamenlijk hun volledige prioriteit aan hebben gegeven, vanwege de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. 

Er zijn wereldwijd duizenden wetenschappers bezig om alle aspecten van het virus te onderzoeken en hiertegen vaccins te ontwikkelen. Er worden daarbij geen toegevingen gedaan op de strenge eisen voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die gelden voor alle geneesmiddelen, waaronder vaccins, ook de COVID-19-vaccins. 

Normaal gezien worden bij de ontwikkeling van een vaccin alle stappen om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken één na één doorlopen: laboratoriumstudies, klinische proeven op een klein aantal personen, en proeven op grote aantallen mensen. 

Bij elke stap wachten de onderzoekers op overtuigende resultaten voor het onderzoek verder te zetten. Na afloop van alle onderzoeken dienen de fabrikanten het volledige aanvraagdossier voor een marktvergunning in bij de bevoegde overheid. Pas als het vaccin een marktvergunning krijgt, begint de fabrikant met de productie op grote schaal. 

Bij de COVID-19-vaccins werden al die stappen tegelijkertijd doorlopen. Er is niet gewacht op het afronden van een stap voor de volgende stap te beginnen. De productie is al gestart en er zijn al acties genomen om de verdeling te organiseren terwijl de beoordeling door de bevoegde overheid nog loopt. De prijs is op Europees niveau bepaald en in België besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dat het vaccin gratis is voor de burgers. 

Van bij het begin van het onderzoek is er ook veel overleg geweest tussen de bevoegde overheden, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Zodra er voorlopige resultaten beschikbaar waren, zijn deze al beoordeeld door de experten. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft met een speciale taskforce van deskundigen voorrang gegeven aan COVID-19 beoordelingsprocedures. Zo worden de aanvragen van bedrijven snel geëvalueerd en tegelijkertijd solide wetenschappelijke adviezen gegarandeerd 

De ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19 wordt ook versneld door de opgebouwde kennis die de voorbije jaren werd opgedaan in vaccinontwikkeling voor andere SARS/coronavirussen. Zo vertrekken bepaalde bedrijven of onderzoeksinstellingen van bestaande constructies om hun vaccin te maken. 

Bovendien worden er meer middelen ingezet en worden deze meer gebundeld, terwijl deze in een normale ontwikkeling meer gespreid zijn over een langere termijn (zowel bij farmaceutische bedrijven als bevoegde autoriteiten). 

Het proces van ontwikkeling en goedkeuring van COVID-19 vaccins gaat dus vooral efficiënter. Bij de beoordeling worden geen belangrijke stappen overgeslagen en deze vaccins moeten aan dezelfde eisen voldoen als alle andere vaccins. Pas als er voldoende is aangetoond dat het vaccin van goede kwaliteit, werkzaam en veilig is, wordt er een marktvergunning en positief advies voor registratie gegeven. 

Hoe weten we zeker dat de COVID-19-vaccins werken? En kent men wel de bijwerkingen op lange termijn? 

Om te onderzoeken of de vaccins werken, worden grote klinische proeven met veel proefpersonen uitgevoerd, de zogenaamde fase 3 proeven. Bij COVID-19-vaccins gaat het om tienduizenden proefpersonen (30.000 tot 60 000), wat meer is dan gewoonlijk. Ook bepaalde risicogroepen zoals ouderen of personen met specifieke aandoeningen (hart- of longproblemen, suikerziekte, zwaarlijvigheid …) zijn vertegenwoordigd in deze klinische proeven. Het is wel niet altijd mogelijk om alle risicogroepen (bv. patiënten met verschillende risico’s of patiënten met zeldzame ziekten) op te nemen in deze proeven. Dankzij deze studies kunnen we zien of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen zes weken na vaccinatie zichtbaar. Deze worden dan tijdens de klinische studies opgepikt. 

De proefpersonen worden willekeurig verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep het COVID-19-vaccin krijgt en de andere groep een placebo of een vaccin tegen een andere ziekte. De proefpersonen worden gedurende verschillende maanden opgevolgd om te kijken wie er met COVID-19 wordt besmet en wie niet. Wanneer er opmerkelijk minder mensen besmet raken in de groep die het COVID-19 vaccin kregen, is het vaccin werkzaam. 

Een vaccin zal niet worden goedgekeurd voor de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid is aangetoond. 

De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus klein. Toch kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin maar voor alle vaccins en geneesmiddelen. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. 

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is. 

Blijft de bevoegde overheid de veiligheid van vaccins opvolgen nadat ze zijn toegediend?  

Zoals voor alle andere geneesmiddelen wordt de veiligheid van de COVID-19-vaccins opgevolgd nadat ze in de handel zijn gebracht. Zo worden alle bijwerkingen op nationaal en Europees niveau opgevolgd. Voor vaccins tegen COVID-19 zijn de bestaande systemen om de veiligheid op te volgen uitgebreid, zowel op Europees als op nationaal niveau. 

Is er een centraal platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel België? 

Omdat alle registraties van COVID-19-vaccinaties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt Vaccinnet - het registratiesysteem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid - uitgerold naar alle regio’s in België. Naast de vaccinactoren die vandaag al met Vaccinnet werken, wordt het platform ook opengesteld voor andere gebruikers die de vaccins zullen toedienen, zoals de woonzorgcentra.  

Vaccinnet dient om de COVID-19-vaccinaties en de opvolging van eventuele bijwerkingen van de coronavaccins te registreren. Het dient niet om de coronavaccins te bestellen, als controle op voorraadbeheer, voor de planning van verschillende doelgroepen of andere doeleinden.  

www.laatjevaccineren.be/vaccinnet

Moet ik me nog laten vaccineren als ik al COVID-19 heb gehad? 

Er kan vandaag niet worden bevestigd dat iemand die al in contact is gekomen met COVID-19 ook immuun blijft voor de ziekte, en hoe lang. Alleszins zijn er meldingen van herinfecties. Bovendien is het praktisch onhaalbaar om bij iedereen na te gaan of men antilichamen in het bloed heeft tegen COVID-19, en of dus een vaccinatie aangewezen is. 

Vaccinatie is niet verplicht, maar het zorgt er wel voor dat je jezelf en anderen beschermt. Vaccins trainen het afweersysteem van gezonde mensen voor als de ziekte echt, of opnieuw, zou toeslaan. 

Hoeveel dosissen zal iemand nodig hebben? Is er een herhalingsvaccinatie nodig na de eerste vaccinatie? 

Voor de meeste vaccins die al zijn goedgekeurd (Pfizer, Moderna), of die vandaag op tafel liggen voor goedkeuring door het Europese Geneesmiddelenagentschap (astrazeneca/Oxford en Curevac) gaat het om 2 dosissen, die worden toegediend met een paar weken ertussen (3 weken voor het Pfizer-vaccin, en 4 weken voor de andere) 

Momenteel hebben we voor de COVID-19-vaccins geen gegevens over de bescherming op langere termijn. Het is dus nog niet gekend of er nadien nog herhalingsinentingen nodig zullen zijn. Men vermoedt dat het vaccin zeker 1 jaar bescherming zal bieden. 

Kan iemand COVID-19 krijgen door een vaccin tegen COVID-19? 

Nee, de huidige vaccins bevatten geen levende delen van het virus. Ze kunnen de ziekte dus niet veroorzaken. Het is wel mogelijk dat de gevaccineerde persoon kort vóór of kort na de vaccinatie besmet raakt. Het lichaam heeft enkele weken nodig om zich te beschermen na de vaccinatie. 

Kan iemand nog COVID-19 krijgen na een vaccin tegen COVID-19? 

Bij personen die gevaccineerd worden, wordt geen coronatest afgenomen. Het is niet uitgesloten dat ze op het moment van de prik al besmet waren en gewoon COVID-19 ontwikkelen. Wanneer je besmet bent, duurt het immers enkele dagen vooraleer je symptomen ontwikkelt. Bovendien duurt het, zoals bij andere vaccinaties, 14 dagen alvorens ons afweersysteem voldoende gestimuleerd is door het eerste vaccin. Als we snel na zo’n eerste vaccinatie blootgesteld worden aan het virus, kan er toch nog een infectie optreden. 

Wie de eerste dosis van het coronavaccin krijgt, is niet meteen beschermd, waardoor je nog steeds risico loopt op covid-19. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Het duurt immers 10 tot 14 dagen na de eerste prik van het vaccin vooraleer je antistoffen ontwikkeld hebt die bescherming bieden. Dat bleek al uit de klinische studies. Pas twee weken na de eerste dosis ben je voor 90 % beschermd. Dat betekent dat je vanaf twee weken na de eerste prik minder risico loopt op covid-19, maar dat risico is niet nul. In de eerste week na je eerste vaccinatie kan je dus nog de infectie oplopen. 

Net zoals andere vaccins beschermt het COVID19 vaccin geen 100 %, ook niet na 2 dosissen. Zeven dagen na de tweede dosis loopt je bescherming op tot 94-95 %. 

De doeltreffendheid van bestaande vaccins tegen andere ziektes is niet altijd bij iedereen hetzelfde. De beschermingsgraad van de COVID-19-vaccins is 94-95 %, na het aantal nodige dosissen per vaccin gekregen te hebben. Zelfs als het vaccin geen 100 % bescherming biedt en de gevaccineerde persoon toch ziek wordt, dan zijn de symptomen meestal minder erg.  

Een hoge vaccinatiegraad, of dus wanneer er veel mensen zich hebben laten vaccineren, verhoogt de bescherming omdat zo het virus zich moeilijker kan verspreiden en zo de kans om besmet te raken kleiner wordt. 

Voor groepsimmuniteit is er een vaccinatiegraad van 70 % nodig. 

Ik neem nooit een griepvaccin, waarom zou ik wel het coronavaccin laten zetten?

Omdat COVID-19 veel besmettelijker en dodelijker is dan een gewone griep. Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook andere mensen (die wel kwetsbaar zijn).

Zullen we vooraf weten welk vaccin we toegediend krijgen?

Waarschijnlijk zal dit pas geweten zijn bij aankomst en onthaal in het vaccinatiecentrum.

Je zult niet zelf de keuze hebben welk vaccin ze wilt krijgen. De kans is groot dat het het Pfizer- of Moderna-vaccin zal zijn.

Per vaccinatielijn in het vaccinatiecentrum zal hetzelfde type vaccin gegeven worden.

Worden er bepaalde beperkingen opgelegd als iemand kiest om zich niet te laten vaccineren?

Neen. Er zal ook geen vaccinatiebewijs gegeven worden.

Moeten gevaccineerde personen de coronamaatregelen blijven volgen?

Ja, zolang de overheid niet beslist dat er versoepelingen mogelijk zijn, moeten alle opgelegde maatregelen gevolgd worden, ook door de gevaccineerde personen.

Het vaccin voorkomt dat je ziek wordt bij besmetting. Vandaag weten we echter nog niet of vaccinatie voorkomt dat je het virus doorgeeft. Zolang niet voldoende mensen zijn gevaccineerd, is het daarom belangrijk dat je zelfs na je vaccinatie de beschermingsmaatregelen volhoudt (afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen, kamer voldoende verluchten, enz), om andere mensen te beschermen.

Waar wordt het vaccin ingespoten?

Het vaccin wordt in de bovenarm gezet, en wordt al zittend toegediend, intramusculair in de eltoid-spier van de rechterarm. Als vaccinatie in de bovenarm niet mogelijk is, kan inenting in de anterolaterale kant van het bovenbeen (m. Vastus lateralis) een alternatief zijn.

Waarom moeten we ons laten vaccineren?

Een vaccin beschermt je als individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is de hele samenleving beschermd. Als je je laat inenten, bouw je dus mee aan de groepsimmuniteit om zo controle te krijgen en dit virus uit de samenleving te krijgen. Die logica geldt niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere infectieziekten.

Vaccineren zorgt dat je minder kans hebt om naar de huisarts te moeten gaan of dat je in het ziekenhuis belandt. Het zorgsysteem staat al bijna een kalenderjaar zwaar onder druk. Laat je vaccineren en help de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

Vaccinatie houdt je gezond

Deze inenting is net zo belangrijk voor je gezondheid als een evenwichtige voeding, drinkbaar water, voldoende beweging en kankerscreenings. Het is een van de eenvoudigste, snelste en veiligste voorzorgsmaatregelen. Waarom ziek zijn of levenslang de gevolgen dragen als je dat zelf kan voorkomen?

Red jouw leven…

Vaccinatie kan het verschil betekenen tussen leven en dood. In Vlaanderen sterven jaarlijks nog heel wat mensen aan de griep. Wist je dat één op de 1.000 mensen die mazelen oplopen eraan sterft? Door je goed te laten vaccineren, vermijd je heel wat leed.

…en bescherm je geliefde

Door je te laten vaccineren zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet verspreidt in je omgeving. Een besmettelijke ziekte die voor jou beperkte gevolgen heeft, is misschien levensbedreigend voor anderen. Vooral de allerkleinsten en de oudsten.
Als je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die door leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd worden, ook al zijn ze extra kwetsbaar. Denk aan mensen met bepaalde allergieën of een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie ondergingen. Voor hen is het heel belangrijk dat de omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt. En dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Vaccins zijn veilig en zeer effectief

Vaccins behoren tot de veiligste medische producten. Ze worden pas toegediend na wetenschappelijke studies en testen. Dat is nodig omdat ze meestal aan gezonde mensen toegediend worden.
Inentingen zijn geneesmiddelen en net als andere medicijnen treden er soms bijwerkingen op: zoals een zwelling, pijn of roodheid op de plaats van het prikje. Maar dat gaat snel voorbij. Heel zelden treden er ernstige bijwerking op en het risico daarop is verwaarloosbaar vergeleken met de risico's van de infectieziektes zelf.

Vaccineerbare infectieziekten zijn nog niet uitgeroeid

De pokken is de enige infectieziekte die wereldwijd is uitgeroeid en voor polio is het bijna zover. Polio komt al enkele jaren niet meer voor in Europa, maar wel nog in een paar andere landen. Zolang een ziekte nog ergens in de wereld voorkomt, blijft vaccinatie nodig. Zeker in deze tijden, waarin je in één dag de wereld rond reist en ziektekiemen zich razendsnel verspreiden.

Vaccinatie bespaart je tijd en geld

Ziek zijn is vervelend. Je ligt dagen ziek in bed, je kan niet naar school of je kindje kan niet naar de kinderopvang. Bovendien kost ziek zijn geld: je kan niet gaan werken, de kosten voor medische behandelingen of langetermijnzorg lopen op of je moet babysitters inschakelen.

Een simpele prik zorgt voor gemoedsrust

Mensen wachten soms om zich te laten vaccineren tot ze horen dat een ziekte de ronde doet. Als je je tijdig liet inenten, nog voordat een ziekte uitbreekt, dan ben je beschermd. Het is belangrijk je vaccinaties up-to-date te houden omdat niemand kan voorspellen wanneer een ziekte de kop op zal steken.

Vaccinatie beschermt volgende generaties

Vaccinatie heeft vele ziekten al teruggedrongen of soms zelfs uitgeroeid. Ziekten die een paar generaties terug nog veel doden maakten of tot ernstige handicaps leidden. Als we goed blijven vaccineren, bestaan sommige ziekten in de toekomst niet meer en zullen ouders na verloop van tijd hun kinderen er dan ook niet meer tegen moeten vaccineren. Zo wil de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) polio of kinderverlamming uitroeien en ook mazelen zoveel mogelijk terugdringen.

Veelgestelde vragen i.v.m. het vaccinatiecentrum en de uitnodiging tot vaccinatie 

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen in het centrum?

Hygiënische:

 • Mondmaskerplicht
 • Handen ontsmetten bij binnenkomen
 • Voldoende ontsmetten materiaal
 • Voldoende ontsmetten wc’s en stoelen na gebruik
 • Goed verluchte ruimtes en controle hierop d.m.v. CO2-meters die er aanwezig zijn
 • Controle op social distance en dat niet te veel volk tegelijk binnenkomt

Medische:

 • Aanwezigheid van een EHBO-post
 • Aanwezigheid van een medisch verantwoordelijk, die verantwoordelijk is voor: het stellen van contra-indicaties, het ondersteunen van de medische anamnese, EHBO, goed verloop van het vaccinatieproces, medisch handelen in geval van nood, doorgeven van mogelijke directe bijwerkingen van het vaccin aan de farmaceutische verantwoordelijk.
 • Aanwezigheid van een farmaceutisch verantwoordelijke, die o.a. verantwoordelijk is voor: het stockmanagement en de bestellingen, de goede bewaring van de vaccins in het vaccinatiecentrum met respect voor de koude keten, Het ontdooien van de vaccins, het klaarmaken van de injectiespuiten, het registreren van eventuele non-conformiteiten, het duidelijk aangeven van een nieuw lotnummer

Zullen we als koppel, en dus gedomicilieerd op hetzelfde adres, op hetzelfde moment uitgenodigd worden?

Wij hebben op dit moment geen zicht op hoe de overheid hun vaccinaties zal verdelen en welke parameters ze zullen gebruiken, zoals vb. straat, leeftijd …

Wel zal er een gelijk aantal vaccinaties verdeeld worden onder de gemeentes. De 5 gemeentes die naar het vaccinatiecentrum van Veurne moeten gaan, zullen bij de eerste leveringen elk evenveel dosissen krijgen.

Wat moeten ik meebrengen naar het vaccinatiecentrum?

Je identiteitskaart en de uitnodiging tot vaccinatie van de Vlaamse Overheid volstaan. Er is ook een mondmaskerplicht in het centrum, dus breng zeker je mondmasker mee.

Worden in het vaccinatiecentrum nog bepaalde tests of onderzoeken gedaan alvorens te vaccineren?

Bij het binnenkomen in het vaccinatiecentrum wordt je koorts gemeten. Bij koorts wordt de toegang geweigerd. Je zal duidelijk ingelicht worden over het waarom van de weigering en zal gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken via het callcenter.

Een onthaalmedewerker zal een controle uitvoeren van je ID-kaart en bevestiging van inschrijving. Daarna wordt je doorverwezen naar de juiste vaccinatielijn waar een medisch team ook een aantal vragen zal stellen.

De medewerker die de anamnese afneemt, gaat in dit geval na wat je voorgeschiedenis is, er wordt gepeild naar actuele symptomen, medicatiegebruik, allergieën, en allergische reacties op voorgaande vaccinaties. Bij twijfel om al dan niet te vaccineren, wordt de verantwoordelijke arts ingeschakeld.

Als er geen contra-indicaties zijn, wordt de vaccinatie geregistreerd in de daartoe voorziene tool van de Vlaamse Overheid.

Die administratieve medewerker zal ook info geven over het vaccin en de eventuele nevenwerkingen.

Naast de registratie zal er een afspraak vastgelegd worden voor de 2e inenting.

Een vaccinatiekaartje wordt meegegeven en bevat:

 • datum van de vaccinatie
 • merk van het vaccin
 • lot/batch-nummer
 • afspraakdatum voor de 2de dosis

Bij personen die gevaccineerd worden, wordt geen coronatest afgenomen

Is er nazorg in het vaccinatiecentrum?

Na toediening van het vaccin moet je nog 15 minuten blijven in de daartoe voorziene wachtruimte, om te kijken of er geen signalen van nevenwerkingen zijn.

Op advies van de medisch verantwoordelijke kan langer dan 15 minuten wachten, gevraagd worden. (vb. personen met ernstige vaccin-gerelateerde allergische reacties: 30 minuten).

Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich melden via platform Help de Helpers

Via het platform ‘Help de Helpers’ zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen de voorbije maanden op zoek gegaan naar vrijwilligers of extra werkkrachten om ondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19.
Het platform wordt nu ook ter beschikking gesteld om ondersteuning te vinden in de vaccinatiecampagne.

Tijdens de eerste golf ontstond een grote golf van solidariteit in Vlaanderen. Het platform helpdehelpers.be werd opgericht, om de welzijns- en zorgvoorzieningen in contact te brengen met vrijwilligers. Ook nu stellen veel mensen zich via diverse kanalen kandidaat om bij te springen in de vaccinatiecentra.

Het platform werd daarom aangepast, zodat vanaf nu ook vrijwilligers zich kunnen aanmelden om te helpen in het vaccinatiecentrum bij hun in de buurt. Alle vaccinatiecentra zijn toegevoegd in het systeem.

Belangrijke ondersteuning

Sommige eerstelijnszones doen al een oproep naar vrijwilligers.
Daarnaast zullen de eerstelijnszones ook beroep kunnen doen op het platform ‘Help de Helpers’. 
Op basis van een match kunnen zij dan contact opnemen om concrete afspraken te maken (over beschikbaarheid en inschakeling, verzekering, eventuele vergoeding, …). Er zijn verschillende profielen nodig voor het vaccinatiecentrum. Iedereen kan zich ook kandidaat stellen. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. Zij mogen vaccineren, maar ook andere zorgprofessionals kunnen zich melden om mee te werken, evenals mensen de willen werken als onthaalmedewerker, … enz

Via een persoonlijke profielpagina kunnen personen hun persoonsgegevens, opleiding, voorkeuren en beschikbaarheid ingeven en beheren. Personen die nu al een profiel hebben in ‘Help de Helpers’ zullen een bericht krijgen om hun profiel aan te passen en zich eventueel kandidaat te stellen om te helpen in een vaccinatiecentrum.

De vaccinatiecentra moeten klaar zijn tegen 1 februari zodat er tegen 15 februari een eerste dry-run kan gebeuren. Vanaf maart worden de eerste vaccinaties verwacht in de centra, als de leveringen van de vaccins tijdig gebeuren. Normaal gezien zullen de vaccinatiecentra open blijven tot oktober, afhankelijk van de vaccinatiegraad bij de bevolking.

 

Meer info

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021