Gemeente De Panne

Overlevingspensioen/overgangsuitkering

Het overlevingspensioen in de private sector en de regeling voor zelfstandigen

Als overlevende echtgeno(o)t(e) van een werknemer uit de privé of van een zelfstandige heb je mogelijk recht op een overlevingspensioen gebaseerd op de loopbaan van uw overleden echtgeno(o)t(e). Om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen moet men op het ogenblik van het overlijden minstens 1 jaar met de overledene gehuwd zijn geweest behalve wanneer:

  • Uit het huwelijk een kind is geboren of nog geboren wordt binnen de 300 dagen na het overlijden.
  • Op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor kinderbijslag ontvangen werd door één van de echtgenoten.
  • Het overlijden het gevolg was van een ongeval overkomen na het huwelijk.

De overlevende echtgeno(o)t(e) moet ook minstens 45 jaar oud zijn, behalve:

  • Wanneer er een kind ten laste is.
  • Wanneer de overlevende echtgeno(o)t(e) minstens 66% arbeidsongeschikt is.

De aanvraag voor het overlevingspensioen
(privé- sector + zelfstandigen)

De overledene was reeds met pensioen

Indien de overleden echtgeno(o)t(e) reeds gepensioneerd was moet er geen aanvraag gebeuren om het overlevingspensioen te verkrijgen. Het volstaat de uitbetalende instantie (RVP, Zuidertoren 5-1060 Brussel) te verwittigen van het overlijden opdat zij ambtshalve het overlevingspensioen zouden toekennen. Uiteraard kan je hiervoor steeds terecht bij de dienst Sociale Zaken van het Lokaal Bestuur in De Boare. Breng steeds een bewijs van betaling van het pensioen mee (bv. bankuittreksel waarop de uitbetalende instelling en het dossiernummer staan vermeld). De afhandeling van het dossier kan in dit geval toch zo’n 2 à 3 maanden duren.

Indien het pensioen van de maand van het overlijden nog niet was uitbetaald, kan dit enkel nog aan de overblijvende echtgeno(o)t(e) en niet aan de eventuele erfgenamen.

De overledene was nog niet gepensioneerd

Was de overleden echtgeno(o)t(e) nog niet gepensioneerd dan moet binnen een termijn van 12 maanden na het overlijden een aanvraag worden ingediend zodat het overlevingspensioen zou kunnen worden uitbetaald met ingang van de maand van het overlijden. Doe je de aanvraag niet binnen deze termijn dan zal het overlevingspensioen pas ingaan vanaf de maand volgend op uw aanvraag. Wij raden u echter aan deze aanvraag zo snel mogelijk te doen.

NOTEER: Ben je echtgescheiden van de overledene dan heb je geen recht op een overlevingspensioen. Dit in tegenstelling met de regeling in de openbare dienst. De aanvraag voor het overlevingspensioen moet worden ingediend bij de dienst Sociale Zaken van het lokaal bestuur in De Boare.

Het overlevingspensioen in de openbare sector

De overleden echtgeno(o)t(e) was reeds gepensioneerd

Indien de overleden echtgeno(o)t(e) reeds gepensioneerd was in de openbare sector dan volstaat het de uitbetalende instelling (PDOS- dienst uitbetalingen - Victor Hortaplein 40/30  - 1060 Brussel) te verwittigen van het overlijden. Op de dienst Sociale Zaken & Senioren kunt u aanvraagformulieren krijgen om zowel het overlevingspensioen als de begrafenisvergoeding onmiddellijk aan te vragen.

De overleden echtgeno(o)t(e) was nog niet gepensioneerd

Indien je echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van het overlijden nog tewerkgesteld was als vastbenoemd ambtenaar in de openbare sector dan moet je binnen de 12 maanden na het overlijden een aanvraag indienen zodat het pensioen zou kunnen ingaan vanaf de maand van overlijden. Doe je de aanvraag niet binnen deze termijn dan gaat het pensioen pas in vanaf de maand volgende op de aanvraag. De aanvraag voor het overlevingspensioen kan ingediend worden bij het plaatselijk bestuur waar de overledene was tewerkgesteld. Je kan ook een (aangetekend) schrijven richten aan de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), Victor Hortaplein 40 / bus 30, 1060 Brussel met de vraag de aanvraagformulieren voor het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding toe te sturen. De voorwaarden inzake huwelijk en leeftijd zijn dezelfde als in de private sector.

NOTEER: Ben je echtgescheiden van de overledene dan heb je wel recht op een overlevingspensioen tenzij je ondertussen hertrouwd bent. Dit in tegenstelling met de regeling in de private sector. Ook een eventuele 1ste echtgeno(o)t(e) waarvan de overledene echtgescheiden was kan onder bepaalde voorwaarden een deel van het overlevingspensioen opvragen.

Begrafenisvergoeding in de openbare sector

Aan de echtgeno(o)t(e), de erfgenamen in rechte lijn, de andere familieleden of zelfs aan een derde die de onkosten van de begrafenis van een rechthebbende op een rustpensioen (dus niet voor wie een overlevingspensioen geniet en komt te overlijden) gedragen heeft kan een vergoeding uitbetaald worden waarvan het bedrag gelijk is aan het laatste of toekomstige brutomaandbedrag van het pensioen maar beperkt tot € 2.557,95 op 01.01.2013. Een begrafenisvergoeding voor wie een pensioen als werknemer (privé) of zelfstandige trekt bestaat niet.

Overlevingspensioen van het buitenland

Genoot je overleden echtgeno(o)t(e) een pensioen uitbetaald door een ander land dan België, verwittig dan onmiddellijk de uitbetalende instelling en voeg een internationale overlijdensakte bij (te verkrijgen bij de Burgerlijke Stand in het gemeentehuis). Uiteraard kan je voor deze zaken ook terecht bij de dienst Sociale Zaken & Senioren in De Boare. Breng steeds een bewijs van betaling mee met vermelding van de uitbetalende instantie en het dossiernummer.

Personen van wie de overleden echtgeno(o)t(e) een Frans rustpensioen (bijv. van de CRAM) genoot, moeten bij het lokaal bestuur een aanvraag indienen om het overlevingspensioen te kunnen krijgen. Enkel het overlijden doorgeven volstaat dus niet.

Andere pensioenen (bv. NMBS, dienst Overzeese Sociale Zekerheid)

Genoot de overledene nog een ander pensioen dan het pensioen uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of FOD Financiën (CDVU) verwittig dan onmiddellijk de uitbetalende instantie of breng een bewijs van dit pensioen mee naar de dienst Sociale Zaken van het lokaal bestuur in De Boare. Wij doen dan onmiddellijk het nodige.

Het tijdelijk overlevingspensioen

Als u niet aan de voorwaarden voldoet om een definitief overlevingspensioen te kunnen genieten, heeft u toch gedurende 1 jaar recht op een tijdelijk overlevingspensioen. Na dit jaar krijgt u dan geen enkele pensioenbetaling meer tot u 45 jaar bent. Dit geldt zowel voor de private als de openbare sector.

Opgelet !

Wie weduwe of weduwnaar wordt na 01.01.2015 en jonger is dan 45 jaar (wordt met 6 maanden per jaar opgetrokken tot 50 jaar in 2025) zal voortaan recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Deze uitkering zal men gedurende max. 1 jaar of 2 jaar met kinderlast kunnen genieten  en is onbeperkt cumuleerbaar met en loon of een sociale uitkering. Voor wie vóór 01.01.2015 reeds een overlevingspensioen genoot verandert er niets.

Een (tijdelijk) overlevingspensioen private en/ of openbare sector samen genieten met een ander soort inkomen

Sedert januari 2007 en onder bepaalde voorwaarden kan een overlevingspensioen gedurende een eenmalige periode van 12 maanden samengetrokken worden met een ziekte-uitkering of uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid. Het bedrag van het overlevingspensioen wordt dan wel beperkt tot het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen. (€ 687,95 op 01.09.'15)

Een eigen pensioen (= rustpensioen) kan slechts tot een bepaald plafond worden samengetrokken met een overlevingspensioen. Is uw eigen pensioen reeds hoger dan het berekende plafond dan zal u geen overlevingspensioen meer worden toegekend.

Een beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige uitoefenen met behoud van het overlevingspensioen kan indien de inkomsten uit deze activiteit worden beperkt tot de vastgelegde grensbedragen.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021