Gemeente De Panne

FAQ Corona De Panne 31/03/2020 09.00u

slideshow_themapagina_update_met_telnr

Openbare plaatsen

Blijven de openbare toiletten open?

Ja. De openbare toiletten blijven voorlopig nog open en worden dagelijks ontsmet.

Blijven wassalons open?

Ja. Zolang de hygiëne en aanbevelingen inzake social distancing gewaarborgd kunnen worden.

Mogen de shops bij de tankstations open blijven?

Ja. Zolang ze maatregelen nemen om de social distancing aanbevelingen te waarborgen.

Mag er gespeeld worden op speelpleinen en -toestellen?

Alle speelpleinen en speeltoestellen op het grondgebied van De Panne, ook in de natuurgebieden, zijn afgesloten voor het publiek. Hier meer informatie.

Is er nog wekelijkse markt?

De wekelijkse markt op zaterdag gaat niet door tot en met vrijdag 03/04. 

Dit omdat er onvoldoende tijd was om een marktplan op te stellen met enkel marktkramen voor voedingsmiddelen, die voldoende uit elkaar moeten worden opgesteld, waardoor de beslissing tot annulatie van de zaterdagmarkt blijft gehandhaafd. Er zijn ook niet minder dan 35 kramen voor voedingsmiddelen.

Evenementen en dienstverlening

Klik hier om alle informatie rond evenementen en activiteiten te vinden.

Klik hier om alle informatie rond de dienstverlening te vinden. 

Zijn Cultuurhuis De Scharbiellie en Museum Cabour open?

Neen, deze zijn gesloten tot ten minste 3 april 2020

Gaan komende activiteiten/tentoonstellingen nog door?

Alle activiteiten van nu tot 1 mei zijn geannuleerd, alle activiteiten en tentoonstellingen staan vanaf 1 mei tot 30 juni ‘on hold’.

Is de bibliotheek open?

De bibliotheek van De Panne is gesloten van zaterdag 14/03 tot en met vrijdag 03/04/2020.

Er kan wel worden gebruik gemaakt van de takeaway-bib: Het is tot en met vrijdag 3 april mogelijk om boeken, films, strips, tijdschriften en cd's te reserveren in de bibliotheek. De materialen kunnen niet meer worden opgehaald in de bib, ze worden aan huis geleverd.

De geplande overschakeling naar het nieuwe computersysteem gaat ook gewoon door zoals eerder aangegeven in De Panne Leeft maart. Eens we terug kunnen opengaan gelden dan de nieuwe uitleenregels (https://depanne.bibliotheek.be/Viertoren).

Voor meer informatie: https://depanne.bibliotheek.be/corona 

Hoe kunnen attesten digitaal opgevraagd worden?

Attesten uit het Rijksregister alsook attesten Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn terug te vinden via MIJN DOSSIER (https://mijndossier.rrn.fgov.be ), de online toepassing die 24/7 bereikbaar is. De burger kan zijn attesten en akten van thuis uit downloaden. 

Kan ik nog plannen en omgevingsvergunningsaanvragen gaan inkijken?

Door de maatregel van 24 maart is het gemeentehuis gesloten voor inzage plannen en omgevingsvergunningsaanvragen tot minstens 24 april 2020.

Ook voor de beroepsprocedures is de termijn verlengt met 30 dagen.

Hieronder een korte samenvatting van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 betreffende de procedure en termijnen bij aanvragen van omgevingsvergunningen.

Omgevingsvergunningsaanvragen: Aanpassingen in lopende procedures.

  1. Alle lopende openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren worden vanaf 24 maart 2020 geschorst en ten vroegste verdergezet na 24 april 2020.
  2. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
  3. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken bij omgevingsvergunningsaanvragen waarvan het openbaar onderzoek nog niet gestart is, kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.
  4. De Minister kan de termijn van 24 april 2020 verlengen indien nodig.

Afval en recyclagepark 

Is het recyclagepark open?

Wegens maatregelen rond het coronavirus is het recyclagepark vanaf vandaag (17/03/2020) gesloten tot ten minste 03/04/2020. 

Wat doe ik met mijn pamperzak nu het recyclagepark dicht is?

Stop deze zak in een officiële restafvalzak en plaats deze buiten de dag dat er ophaling is voorzien van de gewone restafvalzakken/ diftarcontainers in jouw zone.

Blijven de huisvuilophalingen gewaarborgd?

De afvalophaling van restafval, GFT, PMD en papier & karton blijven doorgaan op de voorziene data (zie afvalkalender). De huis-aan-huis ophaling van grof vuil op 1 april, wordt echter geschrapt. Ook de huis-aan-huis ophaling van snoeihout gaat op 15 april niet door.

Waar kan ik huisvuilzakken en PMD zakken kopen?

Huisvuilzakken en PMD zakken zijn te koop in de plaatselijke supermarkten en je vindt ze ook in de gemeentelijke loodsen (Zwartenhoekstraat 1, Adinkerke) van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Kan ik nog mijn afgemaaid gras naar de groencontainer brengen (al dan niet met de auto)?

Voor de groencontainers die her en der verspreid staan in de gemeente, worden dezelfde regels gevolgd als het recyclagepark, je mag ze dus niet gebruiken. Wijzigt de regelgeving rond het recyclagepark, dan wordt ook het gebruik van de groencontainers aangepast.

Kinderopvang en onderwijs

Klik hier om alle informatie rond kinderopvang en onderwijs te vinden.

Kan ik nog onderwijscheques aanvragen?

Ja, maar de termijn voor het aanvragen van onderwijscheques wordt verlengd tot het einde van het schooljaar.

Kunnen tieners in de paasvakantie deelnemen aan de SWAP?

Nee. Alle SWAP-activiteiten zijn in de paasvakantie geannuleerd.

Kan ik in de paasvakantie mijn kinderen naar Speelpleinwerking De Ravotter brengen?

Nee. Speelpleinwerking De Ravotter is geannuleerd in de paasvakantie.

Kan mijn kind in de paasvakantie naar een vakantiekamp?

Nee. In de paasvakantie zullen er geen jeugdkampen, dus ook geen sportkampen, van het lokaal bestuur De Panne georganiseerd worden.

Ik breng mijn kind niet naar de opvang. Gaat dit van de respijtdagen af? En moet ik betalen?

Nee. Ouders moeten niet betalen en moeten voor gereserveerde dagen tussen 14 maart en 5 april ook geen respijtdagen inzetten als ze hun kind niet naar de opvang brengen.

Ik kan van thuis uit werken. Mag ik mijn kind naar de opvang brengen?

Alle ouders worden opgeroepen om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. De kinderopvang blijft open, voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen werken, waaronder zeker de ouders die in essentiële sectoren werken (gezondheidssector, voedingssector en veiligheidspersoneel). In de tweede plaats om te voorkomen dat grootouders, die tot een risicogroep behoren, ziek worden.

Wat zijn de cruciale sectoren die wel nog kinderen naar de opvang mogen brengen?

Ouders die werken in de gezondheidssector, voedingssector en veiligheidspersoneel zijn cruciale sectoren. Ook mensen die indirect de gezondheidssector en/of samenleving draaiende houden, hebben voorrang.

Wat als er te weinig kinderen zijn en mijn opvanginitiatief sluit?

De maatregelen zeggen dat de opvang open blijft. Het bestuur zorgt er bijgevolg voor dat er opvang is voor zij die het echt nodig hebben, mogelijks op een andere plaats.

Ik werk in De Panne, in een cruciale sector. Ik heb geen opvang meer in mijn gewone opvang. Kan ik terecht in de opvang van het lokaal bestuur?
Ja. Dat is voorzien. Wie woont of werkt in De Panne kan er terecht.

Mobiliteit

Wat met het betalend parkeren in De Panne?

Om de inwoners aan te moedigen om zo veel mogelijk lokaal te winkelen, en op die manier de schade voor de lokale economie te beperken, is het betalend parkeren op het hele grondgebied van De Panne afgeschaft t.e.m. 15 mei 2020. Deze termijn kan verlengd of ingekort worden in functie van de situatie ten gevolge van het coronavirus.

De verkeersborden die het betalend parkeren aankondigen, worden niet afgedekt. Wel zal de nieuwe regeling op elke parkeerautomaat te lezen staan.

De parkeerbeambten zullen niet in het straatbeeld te zien zijn. Ook het kantoor van Streeteo (Duinkerkelaan, De Panne) blijft gesloten. Streeteo is bereikbaar via telefoon (058-58 01 00) of mail (parkeren.depanne.be@streeteo.com).

Rijden er nog bussen en trams van De Lijn?

De Lijn heeft een aangepaste dienstregeling ingevoerd omdat het gebruikersaantal en het aantal chauffeurs dalen. Meer info over de dienstregelingen vind je op de website van De Lijn.

Vanaf zaterdag 21 maart 2020 wordt de dienstregeling van de Kusttram structureel aangepast. De Kusttram zal dagelijks rijden vanaf ongeveer 6 uur ’s morgens tot 21 uur ‘s avonds. De vroege en late ritten worden dus geschrapt. De Kusttram zal rijden met een 20’-frequentie van maandag tot en met zondag. Er zal dus tijdens het weekend niet met een verhoogde frequentie gereden worden. Deze maatregel loopt voorlopig al zeker tot en met zondag 5 april 2020, maar wordt mogelijk nog verlengd.

De belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en je kunt geen nieuwe reservaties maken. Wie een reservatie gemaakt had voor een van de komende weken, worden persoonlijk, telefonisch gecontacteerd door de belbuscentrale.

Bekijk hier de afspraken rond het openbaar vervoer.

Wat met de NMBS?

Ook de treinen rijden met een aangepaste dienstverlening. Bekijk hiervoor de website van de NMBS.

Kan ik de gemeentelijke deelauto nog reserveren en gebruiken?

Het gebruik van de gemeentelijke deelauto wordt tot nader order opgeschort. De reeds gemaakte reservaties worden geannuleerd en er kunnen voorlopig geen nieuwe reservaties gemaakt worden.

Kan ik nog een deelfiets of gocart gebruiken?

De deelfietsen mogen niet meer gebruikt worden. Ze werden weggenomen uit het straatbeeld. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Mag ik een persoon met een handicap of met beperkte mobiliteit nog vervoeren?

Het is de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen met elkaar in contact komen. Het vervoer kan dus nog, maar er moet over gewaakt worden dat zoveel mogelijk dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap behouden blijft. Uiteraard moeten de hygiëne en de social distancing maatregelen in acht genomen worden.

Huisdieren

Kan ik nog met mijn huisdier terecht bij de dierenarts?

De dierenartsen hanteren, mede op advies van de Orde van Dierenartsen, zeker tot 19 april een strikt social Distancing-beleid.

  • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Enkel dringende zaken worden behandeld.
  • Per afspraak wordt slechts 1 dier met 1 begeleider toegelaten.
  • Via telefonisch contact kan er met de dierenarts overlegd worden of een onderzoek nodig is. Men kan van de dierenarts niet verlangen dat een diagnose en behandeling wordt opgesteld zonder onderzoek van het dier.
  • Huisbezoeken voor gezelschapsdieren moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden: in geval de eigenaar in het onvermogen is om zich te verplaatsen, moeten in eerste instantie oplossingen voor transport gezocht worden in de familiekring. In laatste instantie komt het alleen de dierenarts toe om uit te maken of een huisbezoek nodig is.
  • Huisbezoeken voor grote huisdieren zijn uiteraard de norm. Het is aanbevolen om routineuze handelingen, keuringen en vaccinaties tot na 5 april uit te stellen.
  • Alle aanbevelingen van de overheid inzake social distancing moeten in acht genomen worden. Dieetvoeding en medicatie worden afgehaald na afspraak.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?
Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving.

Andere

Mogen natuursteenbedrijven grafzerken plaatsen?

Ja dat kan, op voorwaarde dat men zich aan de regels van sociale distantiëring houdt. De bedrijven moeten wel op voorhand een afspraak maken met de afdeling Technische Zaken. 

Mag ik nog sporten op het strand en in de zee?

Ja, je mag nog sporten maar enkel fietsen, joggen of wandelen. Dit doe je alleen, per twee of met je gezin. Je doet dit wel binnen je eigen leefomgeving, binnen de grenzen van gemeente De Panne dus. 

Volgens het politiereglement mogen rolcabines vanaf 15 maart geplaatst en uitgebaat worden. Vaste strandcabines vanaf 15 april. Gelden deze regels nog steeds?

Strandcabines, zowel van private personen als concessiehouders, mogen niet geplaatst worden tot en met 5 april of zolang de federale maatregelen gelden.

Uitbaten kan gezien de huidige omstandigheden niet.

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

 De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020: gesloten
12 april 2020
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
31 mei 2020
1 juni 2020
11 juli 2020
21 juli 2020
15 augustus 2020
1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020