Gemeente De Panne

Oproep kandidaat-lid raad Lokale Economie en algemene vergadering raad Lokale Economie met ontbijt op dinsdag 10 september 2019.

raad lokale economie

Tijdens de eerste ontbijtvergadering van 22 januari werd de suggestie gedaan om een adviesraad voor lokale economie op te richten. De eerste stap tot de oprichting van de onafhankelijke adviesraad voor lokale economie werd gezet. De oprichting werd met algemeenheid van stemmen principieel goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 27 juni. Er waren geen fundamentele opmerkingen over het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement. De vaststelling van de statuten staat op de agenda van de gemeenteraad van 9 september.

Wat is het doel van deze raad Lokale Economie?

De onafhankelijke adviesraad voor lokale economie heeft als doel:

  1. hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur advies verlenen in alle aangelegenheden met betrekking tot de lokale economie in de ruime zin.
  2. het voorstellen van nieuwe initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie.
  3. het nastreven van een goed overleg en samenwerking tussen het gemeentebestuur en ondernemers over zaken met betrekking tot de lokale economie.

Samenstelling van de raad Lokale Economie

De onafhankelijke adviesraad voor lokale economie is samengesteld uit 9 stemgerechtigde leden en waarnemers.

Stemgerechtigd zijn beoefenaars van een vrij/zelfstandig beroep op het grondgebied van De Panne die in orde zijn met hun sociaal statuut. Indien de handelaar of ondernemer niet woonachtig is in De Panne, moet hij er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid uitoefenen. Dit moet blijken uit de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen. Het lidmaatschap van een handelaar of ondernemer houdt op indien hijzelf en zijn onderneming ophouden beroepsactief te zijn. De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat bekleden in de gemeente De Panne.

Niet-stemgerechtigde waarnemers zijn:

  • Eén afgevaardigde van elke private of publieke vakvereniging of vakorganisatie die een actieve werking ontplooit op het vlak van lokale economie op het grondgebied van de gemeente De Panne. De waarnemers moeten lid zijn van de vereniging of organisatie die ze vertegenwoordigen en moeten zelf een beroepsactieve ondernemer, handelaar of horeca-uitbater zijn. De afvaardigende organisatie kan op ieder moment voorzien in de vervanging van de waarnemer op voorwaarde dat deze beslissing schriftelijk ter kennis gebracht wordt van de algemene vergadering.In geval van overlijden van de waarnemer duidt de vereniging of de organisatie een nieuwe waarnemer aan.
  • De waarnemer die tijdens de uitoefening van zijn mandaat ophoudt beroepsactief te zijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn en dient zich binnen het jaar te laten vervangen. Een waarnemer kan op eigen initiatief ontslag nemen in welk geval de vereniging of organisatie binnen de drie maanden een nieuwe waarnemer moet aanduiden.
  • Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor lokale economie
  • Eén afgevaardigde per politieke fractie in de gemeenteraad
  • De secretaris van de adviesraad voor lokale economie

De volgende stappen zijn:

- Een oproep naar de individuele handelaars om zich te melden als kandidaat-lid.  De gemeenteraad moet deze personen dan nog effectief aanstellen als lid.

- Een oproep naar de organisaties om een waarnemer voor te dragen. De gemeenteraad moet deze personen dan nog effectief aanstellen als waarnemer.

- Een oproep naar de fracties om een waarnemer aan te duiden.

- De aanduiding van een secretaris door het college.

- Oproep algemene vergadering op 10 september 2019 met verkiezing van de 9 stemgerechtigde leden die op hun beurt nadien de voorzitter en ondervoorzitter stemmen.

Oproep kandidaat leden.

Een volgende stap is deze oproep tot kandidaat-leden voor deze raad. De gemeenteraad moet deze leden dan nog effectief aanstellen waarna er snel gestart kan worden. Het gemeentebestuur is op zoek naar een goede mix van gevestigde waarden, starters, man, vrouw, uit verschillende gebieden en uit de verschillende ondernemers-takken (Horeca, handel, vrij beroep…)

Voelt u zich als individuele ondernemer geroepen om actief lid te worden van deze onafhankelijke adviesraad voor lokale economie dan kan u zich vanaf nu melden via lokale.economie@depanne.be.

De kandidatuurstelling wordt afgesloten op 3 september 2019!

Uitnodiging algemene vergadering met ontbijt op 10 september om 08.00 uur

In opdracht van schepen Lokale Economie, Stéphane Buyens, nodigen we jullie graag uit voor de algemene vergadering met ontbijt. Deze vergadering gaat door op dinsdag 10 september 2019 om 08u00 in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden onder andere de 9 stemgerechtigde leden voor de raad Lokale Economie verkozen. Neem ook jullie frisse ideeën, voorstellen, feedback en enthousiasme mee, wij zorgen voor de koffie en ontbijt. We hopen jullie alvast te mogen ontvangen op 10 september.

Inschrijven kan tot en met woensdag 4 september via lokale.economie@depanne.be met de vermelding van uw naam, naam zaak en het aantal personen.

 

Meer info

dienst Lokale Economie, t.a.v. de heer Filip Fieuw, Zeelaan 21 te De Panne

(lokale.economie@depanne.be – t/ 058-42 97 21).

Volg onze facebookpagina voor de laatste updates: www.facebook.com/lokaleeconomiedepanne.