Gemeente De Panne

Nuttige tips

 • Laat je tegemoetkoming op een bankrekening storten, dit is veel veiliger en voorkomt uitbetalingsproblemen in geval van adreswijziging. De uitbetalingen gebeuren omstreeks de 25ste van elke maand.
 • Geniet je een inkomensvervangende- en/of een  integratietegemoetkoming dan ben je  verplicht om aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid alle gegevens of wijzigingen te melden die aanleiding kunnen geven tot een vermindering of stopzetting van je tegemoetkoming en dit binnen een termijn van 3 maanden na hun ontstaan. Geniet je een 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' (vroeger Hulp aan Bejaarden) dan moet je elke wijziging doorgeven aan je zorgkas.
 • Uiteraard kan je terecht bij de dienst Sociale Zaken & Senioren van het lokaal bestuur om de FOD Sociale Zekerheid of je zorgkas te verwittigen. Deze gegevens of wijzigingen kunnen onder meer zijn: een verhoging of verlaging van de inkomsten van het huishouden, een wijziging van de gezinssamenstelling, een opname in een instelling van meer dan 3 maanden, de uitoefening van een beroepsactiviteit van meer dan 3 maanden, verkoop of schenking van een eigendom, ...
 • Geef een eventuele adreswijziging en overlijden van een gerechtigde op een tegemoetkoming onmiddellijk aan bij de dienst Sociale Zaken & Senioren van het lokaal bestuur. Wij verwittigen onverwijld de uitbetaaldienst van de FOD Sociale Zekerheid. Wie een 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood geniet dient zelf zijn zorgkas (mutualiteit) te verwittigen.
 • Een daling van je inkomsten of een verergering van je medische toestand kan mogelijks betekenen dat je recht hebt op een hogere tegemoetkoming. In dit geval kan je een herzieningsaanvraag indienen bij de dienst Sociale Zaken & Senioren van het lokaal bestuur.
 • Wie meent niet in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming omdat de inkomsten te hoog zijn kan steeds een aanvraag indienen enkel om de graad van handicap te laten vaststellen. Na een medisch onderzoek bij een controle dokter krijg je een officieel attest van je handicap waarmee je mogelijks recht hebt op bepaalde sociale en fiscale voordelen. Indien van toepassing is het belangrijk dat u deze vaststelling laat doen vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • De tegemoetkoming gaat steeds in vanaf de eerste maand volgend op de aanvraag. Dien dus tijdig je aanvraag in! 

Goed om te weten!

 • Personen die een tegemoetkoming aanvragen  worden ook nog eens opgeroepen voor een medisch onderzoek bij een controle dokter aangeduid door de FOD Sociale Zekerheid. Voor onze regio gaat het medisch onderzoek meestal door in het dienstencentrum 'de Zonnebloem' te Veurne. .
 • Wie een tegemoetkoming geniet, is verplicht zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben en er ook bestendig en daadwerkelijk te verblijven. Een verblijf in het buitenland gedurende maximaal 90 al dan niet opeenvolgende dagen is toegelaten.
 • Personen die 'een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' genieten behouden hun volledige uitkering wanneer ze in een instelling verblijven (rustoord of ziekenhuis).
 • Voor de berekening van de inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming wordt rekening gehouden met de belastbare inkomsten van de persoon met een handicap en de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag(aanvraagdatum – 2 jaar). De inkomsten van bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad worden niet in rekening gebracht.
 • Indien de inkomsten van het jaar voorafgaand (aanvraagdatum –1 jaar) aan de aanvraag 20% lager of hoger zijn dan deze van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag dan worden deze inkomsten in aanmerking genomen.
 • Indien op het moment van de aanvraag alle inkomsten zijn weggevallen dan wordt de berekening van de tegemoetkoming gemaakt op basis van de huidige situatie.
 • In geval van feitelijke scheiding of einde van het huishouden bij samenwonen is er een onmiddellijk effect op het recht op de tegemoetkomingen, vroeger diende men 1 jaar gescheiden te leven vooraleer het recht kon worden herzien.
 • Ook bij de berekening van 'een zorgbudget voor ouderen met een  zorgnood'' worden de inkomsten van de bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad niet in aanmerking genomen.
 • Bij de berekening van de tegemoetkomingen worden op het inkomen van de aanvrager en de persoon waarmee hij een huishouden vormt verschillende vrijstellingen verleend. Dit betekent dat men met deze inkomsten geen rekening houdt of dat de inkomsten met een bepaald bedrag worden verminderd.
 • Bij de berekening van de integratietegemoetkoming wordt op het arbeidsinkomen van de persoon met een handicap een vrijstelling van € 21.579,27 toegepast,. De helft van het gedeelte dat dit bedrag eventueel overschrijdt wordt van de integratietegemoetkoming afgetrokken.
 • Op het inkomen van de persoon waarmee de persoon met een handicap een huishouden vormt wordt bij de berekening van de integratietegemoetkoming eveneens een vrijstelling van € 21.579,27 toegepast . Van het gedeelte dat dit bedrag eventueel overschrijdt wordt de helft van de integratietegemoetkoming afgetrokken.
 • Bij opname in een instelling wordt de integratietegemoetkoming met 1/3 verminderd.
 • Personen die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming genieten mogen 3 maanden per jaar een beroepsactiviteit uitoefenen zonder dat hun tegemoetkoming wordt verminderd.
 • Indien de persoon met een handicap die een tegemoetkoming geniet komt te overlijden dan worden de nog niet uitbetaalde tegemoetkomingen tot en met de maand van overlijden automatisch uitbetaald aan de overblijvende echtgeno(o)t(e) of partner. Bij het ontbreken van een overblijvende echtgeno(o)t(e) of partner worden de nog niet uitbetaalde tegemoetkomingen tot de maand vóór het overlijden uitbetaald aan één van de rechthebbenden in de volgende orde: de kinderen met wie de overledene samenwoonde, de vader en moeder met wie hij / zij samenleefde en bij het ontbreken hiervan aan bepaalde andere rechthebbenden zoals elke andere persoon met wie hij / zij samenwoonde of de persoon die de begrafeniskosten betaalde). Deze achterstallen moeten met een speciaal formulier (form. 191) worden aangevraagd binnen een termijn van 6 maanden na het overlijden. Het form. 191 kan je krijgen op de dienst Sociale Zaken.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021