Gemeente De Panne

Nuttige tips

 • Geef elke wijziging in je burgerlijke stand, gezinssamenstelling, adres of overlijden onmiddellijk door aan de dienst Sociale Zaken & Senioren. Wij verwittigen de uitbetalende instantie. Breng steeds een bewijs van betaling van uw pensioen(en) mee. Sommige wijzigingen kunnen aanleiding geven tot een herziening van je pensioenrechten.
 • Laat u pensioen op een bankrekening storten. Dit is veiliger en veroorzaakt geen onderbrekingen in de betaling van uw pensioen(en) bij een adreswijziging of een tijdelijk verblijf in de kliniek of andere instelling.
 • Wanneer u verandert van bankrekeningnummer wacht dan tot uw pensioen(en) daadwerkelijk op de nieuwe rekening is/zijn gestort om het oude rekeningnummer te annuleren.

Goed om te weten

 • De dienst Sociale Zaken & Senioren stuurt aan alle personen die 59 jaar worden een kaartje om hun eventuele pensioenrechten aan te vragen vanaf 60 jaar. Of zij hiervoor aan de loopbaanvoorwaarde voldoen (= 43 pensioengerechtigde jaren in 2017) is bij het lokaal bestuur niet bekend.
 • Een officiële pensioenaanvraag indienen betekent nog niet dat u verplicht bent om op pensioen te gaan. Nadat u de pensioenbeslissing hebt ontvangen, hebt u nog alle mogelijkheden om te verzaken aan de betaling. Men is pas echt gepensioneerd vanaf de eerste uitbetaling.
 • De pensioenrechten van werknemers uit de privé-sector en zelfstandigen worden apart onderzocht dus ook voor wie beide beroepsbezigheden heeft uitgeoefend. De betaling daarentegen gebeurt gezamenlijk en door één instelling, namelijk de Federale Pensioendienst, Zuidertoren 5, 1060 Brussel.
 • Alle pensioenen van de Federale Pensioendienst (loontrekkenden en zelfstandigen) die ingaan vanaf augustus 2005 worden voortaan uitbetaald op het einde van elke maand voor de maand zelf. De betaaldata van de pensioenen die reeds vóór augustus 2005 in betaling waren blijven behouden, dit is: de 6de van de maand voor de gezinspensioenen en de gerechtigde op een IGO, de 14de van elke maand voor de pensioenen als alleenstaande en weduwen (weduwnaars) die op rekening worden gestort en de 20ste voor de pensioenen van weduwen (weduwnaars) die met een postassignatie worden betaald.
 • Wie in het buitenland heeft gewerkt moet/kan ook deze pensioenrechten aanvragen via het lokaal bestuur.
 • Het pensioen van de maand van overlijden wordt enkel uitbetaald aan de weduwe of weduwnaar. Achterstallige pensioenrechten daarentegen worden wel nog uitbetaald aan de erfgenamen.
 • Wie echtgescheiden is van een werknemer uit de privé-sector of een zelfstandige kan indien zij/hij niet is hertrouwd en ten vroegste vanaf 60 jaar (43 pensioengerechtigde jaren in 2017) een pensioen als echtgescheiden man of vrouw verkrijgen. Dit is geen deel van het pensioen van de echtgescheiden echtgeno(o)t(e) maar een pensioen dat berekend wordt op basis van het loon dat hij/zij tijdens de huwelijksjaren heeft verdiend. Hebben beide echtgenoten gewerkt tijdens de huwelijksjaren dan zal er waarschijnlijk geen recht zijn op een pensioen als echtgescheiden man of vrouw gezien zij voor die jaren een eigen rustpensioen krijgen. Personen die echtgescheiden zijn krijgen daarentegen geen overlevingspensioen wanneer hun ex-echtgeno(o)ot(e) die als werknemer in de privé heeft gewerkt, overlijdt.
 • Wie echtgescheiden is van een ambtenaar openbare dienst heeft geen recht op een pensioen als echtgescheiden man of vrouw. Zij hebben daarentegen wel recht op een overlevingspensioen wanneer hun ex-echtgeno(o)t(e) overlijdt op voorwaarde dat ze ondertussen niet zijn hertrouwd. Er moet wel een aanvraag worden ingediend binnen de 12 maanden van het overlijden.
 • Wie feitelijk gescheiden is (= steeds getrouwd maar elk ingeschreven op een ander adres) van een gepensioneerde echtgeno(o)t(e) heeft minstens recht op de helft van het gezinsbedrag (=gezinspensioen) Heeft de aanvragende echtgeno(o)t(e) reeds een pensioen of ander inkomen dat hoger is dan de helft van het gezinspensioen dan zal hij/zij geen deel van het pensioen van de andere partner kunnen krijgen.
 • Een minimumpensioen, niet te verwarren met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), kan slechts toegekend worden bij bewijs van ten minste 2/3 van een volledige loopbaan (= 45 jaar). Enkel de jaren waarin men minstens 156 dagen voltijdse tewerkstelling kan bewijzen komen in aanmerking.
 • Een gezinspensioen wordt automatisch toegekend wanneer de echtgeno(o)t(e) geen inkomen heeft of wanneer zijn/haar pensioen kleiner is dan het bedrag dat als supplement bij het pensioen werd gevoegd om tot het gezinspensioen te komen. (bijv. : pensioen man : €1000/maand- pensioen vrouw : € 125/maand - gezinspensioen : €1250/maand) Het gezinspensioen is voordeliger dan de som van beide pensioenen als alleenstaande en zal dus automatisch worden toegekend.
 • Sedert 1 januari 2007 kan een werknemer die nog geen 65 jaar is (onder bepaalde voorwaarden) een overlevingspensioen gedurende maximaal 12 maanden samen genieten met een ziekte- of werkloosheidsuitkering.
 • Een rustpensioen kan men nooit samen genieten met een vervangingsinkomen. (bijv. werkloosheids- of ziekteuitkering) Indien men recht heeft op beide zal een keuze moeten worden gemaakt.
 • Jaarlijks wordt in de maand mei een vakantiegeld betaald aan de gepensioneerden die een rust- en/of overlevingspensioen genieten uitbetaald door de Federale Pensioendienst(loontrekkenden). Het jaar waarin het pensioen ingaat wordt geen vakantiegeld uitbetaald. Het volgende kalenderjaar wordt een vakantiegeld uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat men een pensioen heeft genoten tijdens het jaar waarin het pensioen daadwerkelijk inging. Slechts vanaf het tweede jaar na de eigenlijke ingangsdatum wordt een volledig vakantiegeld uitbetaald. Personen die in het volledige jaar vóór de ingangsdatum van het pensioen gerechtigd waren op een brugpensioen of werkloosheids- of ziekteuitkering krijgen wel een "onmiddellijk" vakantiegeld.
 • Wanneer u weduwe bent van twee werknemers uit de privé-sector dan wordt slechts één overlevingspensioen uitbetaald, namelijk het hoogste.
 • Inhoudingen op het pensioen ten voordele van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeuren pas vanaf een bruto bedrag van € 1.470,90/maand voor een alleenstaande pensioen en vanaf € 1.743,22/maand voor een gezinspensioen. Bedrijfsvoorheffing (belasting) wordt pas afgehouden vanaf een bruto belastbaar bedrag van € 1.185/maand voor een alleenstaande pensioen en vanaf € 1.695/maand voor een gezinspensioen.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021