Gemeente De Panne

Overlevingspensioen / overgangsuitkering zelfstandigen

Zowel de voorwaarden om recht te hebben op een overlevingspensioen voor zelfstandigen, de aanvraagprocedure als de uitbetalingsvoorwaarden zijn dezelfde als bij het overlevingspensioen voor werknemers.

Zowel mannen als vrouwen kunnen bij overlijden van hun echtgeno(o)t(e) een overlevings- of weduwepensioen krijgen. Om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen moet men op het ogenblik van overlijden minstens één jaar met de overledene gehuwd zijn, tenzij:

  • Uit het huwelijk een kind werd geboren of nog geboren wordt binnen de 300 dagen na het overlijden.
  • Bij het overlijden een kind ten laste was waarvoor kinderbijslag werd ontvangen.
  • Het overlijden het gevolg is van een ongeval overkomen na het huwelijk.

Om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) ook minstens 45 jaar oud zijn, tenzij:

  • Er een kind ten laste is.
  • de langstlevende echtgeno(o)t(e) minstens 66 % arbeidsongeschikt is.

Opgelet !

Wie weduwe of weduwnaar wordt na 1.1.2015 en jonger is dan 45 jaar (wordt jaarlijks met 6 maanden verhoogd tot 50 jaar in 2025) zal voortaan recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. Deze uitkering zal men gedurende max. 1 of 2 jaar, afhankelijk van of er al dan niet kinderlast is, kunnen genieten en is onbeperkt cumuleerbaar met een beroepsinkomen, loon of een sociale uitkering. Voor wie vóór 01.01.2015 reeds een overlevingspensioen genoot verandert er niets

Ingangsdatum en aanvraag

Indien je echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van overlijden reeds gepensioneerd was, moet je geen aanvraag voor een overlevingspensioen indienen. Het overlevingspensioen wordt in dit geval ambtshalve berekend en uitbetaald vanaf de maand volgend op het overlijden. Het overlijden moet wel worden verwittigd aan de uitbetalende instelling. De dienst Sociale Zaken zal je hierbij graag helpen. Wel moet je een bewijs van betaling waarop het dossiernummer van het pensioen staat vermeld meebrengen. Was je echtgeno(o)t(e) nog niet met pensioen op het ogenblik van overlijden dan moet je bij de dienst Sociale Zaken van het lokaal bestuur een aanvraag indienen om het overlevingspensioen te bekomen. Je hebt recht op het overlevingspensioen vanaf de maand waarin je echtgen(o)t(e) is overleden indien de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na het overlijden zo niet gaat het pensioen pas in vanaf de maand volgend op de aanvraag.

Cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale vergoeding

Sedert 1 januari 2007 kan een zelfstandige, die nog geen 65 jaar is en geen rustpensioen geniet, (onder bepaalde voorwaarden) de uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid cumuleren met een overlevingspensioen. Deze cumulatie is mogelijk gedurende maximaal 12 maanden en het bedrag van het overlevingspensioen wordt beperkt tot het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
(€ 736,59).

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021