Gemeente De Panne

Herwaarderingsplan Dumontwijk

Herwaarderingsplan Dumontwijk (jpg)

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed keurde op 21 januari 2010 het herwaarderingsplan goed voor het beschermd stadsgezicht ‘Dumontwijk’ in De Panne. Het herwaarderingsplan, opgemaakt in opdracht van de gemeente De Panne, maakt het onder meer mogelijk dat de eigenaars en huurders van een pand gelegen in deze wijk vanaf nu onderhoudspremies kunnen aanvragen voor het onderhoud, herstel en herwaardering van hun karakteristieke woningen.

De onderhoudspremie is een begrip geworden in de Vlaamse Monumentenzorg. Al jaren een efficiënte ondersteuning voor het goede onderhoud van vele beschermde monumenten, werd door de Vlaamse Overheid bij de nieuwe regeling op de onderhoudspremie in 2004 deze premie uitgebreid voor waardevol erfgoed binnen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Om deze onderhouds-, herstellings -en herwaarderingswerkzaamheden op een doordachte manier te kunnen betoelagen werd door de Vlaamse Overheid het toekennen van een premie gekoppeld aan de opmaak van een herwaarderingsplan.

Nu dit herwaarderingsplan voor de Dumontwijk is goedgekeurd door minister Bourgeois, kunnen zowel eigenaars als huurders van onroerend erfgoed binnen dit beschermd stadsgezicht onderhoudspremies bekomen.

Het herwaarderingsplan omschrijft duidelijk de erfgoedkenmerken (structuur van wegen, perceelsindeling, schaal, dichtheid,…) en de erfgoedelementen (zoals bebouwing, groenelementen, originele afsluitingen,…) binnen deze wijk.

Het onderhoud, herstel en herwaardering van deze erfgoedkenmerken en erfgoedelementen is essentieel voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden in de Dumontwijk. Aan het herwaarderingsplan is een databank gekoppeld, die wordt beheerd door de gemeente De Panne. Deze biedt informatie over alle waardevolle panden en hun karakteristieken, bouwgeschiedenis, foto’s, postkaarten… en reikt de nodige gegevens aan bij de onderhoudspremies.

De Dumontwijk is de oudste verkaveling van De Panne, ontstaan uit privé-initiatief vanaf ca. 1892 en verder uitgebouwd in het begin van de 20ste eeuw, met een gaaf bewaard stedenbouwkundig concept naar ontwerp van de Brusselse architect Albert Dumont (1835-1920) en zijn zoon Alexis (1877-1962), in samenwerking met o.m. Georges Hobé en Jozef Viérin. Deze wijk wordt getypeerd door het samenspel én tegenstelling tussen de eerder formele, geometrische aanleg voor het stedelijk gebied en de pittoreske, open verkaveling, geïnspireerd naar vorm en architecturale invulling op de toen opkomende tuinwijkgedachte naar Engels model, rekening houdend met duinreliëf en aanplanting. Het is één van de zeldzame gebieden aan de Vlaamse kust waar het karakter en de intrinsieke erfgoedkwaliteiten van de oudste bebouwing bewaard zijn gebleven.

Het vormt een staalkaart van de toen gangbare of meer toonaangevende bouwstijlen vanaf het einde van de 19de eeuw bij de oudste bebouwing tot ca. de Tweede Wereldoorlog bij de verdere architecturale invulling, m.n. eclectische vormentaal - doorgaans varianten op neostijlen, late invloed van de art nouveaustijl, cottagestijl vaak met integratie van elementen uit de Normandische stijl, regionalisme, art-decostijl en modernisme, en bijgevolg illustrerend voor de stijlevolutie die de kustarchitectuur ondergaat. Deze wijk is een getuige van het oeuvre van de vele architecten die de wijk mee helpen gestalte te geven, m.n. o.m. Albert en Alexis Dumont, Georges Hobé, Jozef Viérin, Oscar Vermeesch, Louis Legein, Gustave Remy en Myriam Dumont, Charles Crevits, Pierre Devos, Ernest Acker en anderen. 

Meer info

Informatie over de aanvraagformulieren die betrekking hebben op een beschermd pand, dorpsgezicht ... vind je op de site  https://www.onroerenderfgoed.be/nl/formulieren/categories/44#5054

 

Contact

Mobiliteit

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 betreffende de procedure en termijnen bij aanvragen van omgevingsvergunningen.

Omgevingsvergunningsaanvragen: Aanpassingen in lopende procedures.

  1. Alle lopende openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren worden vanaf 24 maart 2020 geschorst en ten vroegste verdergezet na 24 april 2020.
  2. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
  3. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken bij omgevingsvergunningsaanvragen waarvan het openbaar onderzoek nog niet gestart is, kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.
  4. De Minister kan de termijn van 24 april 2020 verlengen indien nodig.

Door de Corona maatregelen werken we momenteel met gesloten deuren.

Voor alle info over de lopende openbare onderzoeken kan u ons bellen of mailen.

Telefonisch kan u ons steeds bereiken van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur, op het nummer 058/ 429. 766.

Mailen voor alle info kan via het mailadres omgeving@depanne.be .

Voor de meest recente updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

A cause des mesures contre la dissémination du virus Corona, nous travaillons actuellement avec des portes fermées.

Pour toutes informations sur les enquêtes publiques en cours, veuillez nous appeler ou nous envoyer un mail.

Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, au 058 429 766 ou envoyer un mail à omgeving@depanne.be .

Pour les dernières mises à jour sur le virus Corona à De Panne, visitez www.depanne.be/coronavirus .