Gemeente De Panne

Gezocht: 2 maatschappelijk werkers (M/V) – niveau B1-B3 in contractueel kader

uw functie: MAATSCHAPPELIJK WERKER OCMW DE PANNE NIVEAU B – VOLTIJDS

Jij maakt het verschil voor de cliënt van het OCMW. Binnen het wettelijk kader ga je op zoek naar oplossingen die mensen een waardig leven bieden. Je gaat uit van een proactieve, integrale hulpverlening en begeleiding van de hulpvrager. Je bent een gemotiveerde en dynamische medewerker, sterk in organisatie en administratie. Je hebt verantwoordelijkheidszin en maakt vlot gebruik van gespreks-  en hulpverleningstechnieken. Je bent een teamspeler. Je werkt mee aan de doelstellingen van het OCMW. Vlot samenwerken met collega’s binnen en buiten de organisatie is voor jou een evidentie.

vereisten:
Diploma: bachelor sociaal agogisch werk maatschappelijk werker
Rijbewijs B.

selectie: Het selectieprogramma bestaat uit een schriftelijke (op 14 december 2019) en mondelinge proef ( begin januari 2019).

wij bieden je: Een contract van 1 jaar met kans op verlenging. Aanleg werfreserve voor de duurtijd van 24 maanden. Een boeiende werkomgeving waarin je ten volle je vakkennis en competenties in team kan toepassen en sterk ontwikkelen. Een bezoldiging op niveau B1-B3: minimum 2.318,78€ bruto maandloon. Anciënniteit. Jaarlijks 35 verlofdagen. Maaltijdcheques. Hospitalisatieverzekering na 1 jaar. Ruime bijscholingsmogelijkheden.

interesse: Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het Vast bureau OCMW, de heer Bram Degrieck, Lindenlaan 3 te 8660 De Panne en dit uiterlijk 11 november 2019  met sollicitatie brief, c.v., kopie van diploma, bewijs van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan drie maanden) en kopie van rijbewijs B.

Meer info

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Maatschappelijk werker niveau B1-B3 Algemene Sociale dienst

Weddeschaal B1-B3

Te begeven volgens aanwerving

Plaats in het organogram

Voert onder leiding en de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Sociale diensten de taken van de algemene sociale dienst uit.

Doel van de functie:

Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen

• Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
• Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving
• Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren

Het uitvoeren van alle taken expliciet in de wet voorzien.

Takenpakket

De algemene sociale dienst omvat volgende deelfuncties

- Leefloon

- Financiële steun

- Psychosociale begeleiding

- Opleiding en tewerkstelling

- Administratieve begeleiding

In taken uitgedrukt:

- Intake:

Hulpvrager ontvangen, registratie van de hulpvraag, actief luisteren, uitzoeken wat de concrete hulpvraag en verwachtingen van de hulpvrager zijn, aanbod van OCMW voorstellen en toelichten (inclusief actieve rechtendetectie),vervolgafspraak maken of doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening;

- Opmaak sociaal verslag:

In samenwerking met de hulpvrager verzamelen van alle elementen van een sociaal onderzoek en de noodzakelijke en bij wet opgelegde verslagen maken.

Huisbezoeken afleggen in kader van begeleiding en/of controle in kader van sociaal onderzoek

Opmaken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van een sociale balans en een geïndividualiseerde

project voor maatschappelijke integratie op maat van de hulpvrager

Advies ter voorbereiding van een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst

opmaken en communiceren van deze beslissing aan de hulpvrager

Jaarlijkse herzieningen van de dossiers;

- Integrale hulpverlening en begeleiding van de hulpvrager

Zicht houden op de integrale situatie van de hulpvrager en tijdig kunnen ingrijpen in samenwerking met de andere diensten binnen het OCMW of externe diensten

Begeleiding van de personen in hun persoonlijke traject en ter ondersteuning in het verhogen van hun zelfredzaamheid

Geven van psychosociale begeleiding en verrichten van crisisinterventie;

- Oog hebben voor het zuinig beheer van de middelen die de overheid ter beschikking stelt voor de uitvoering van de dienstverlening;

- Administratieve taken doorgeven aan de administratieve medewerker;

- Opvolgen van de eigen dossiers bij de Arbeidsrechtbank;.

- Bijhouden en aanvullen van de dossiers met betrekking tot de dienst;

- Zelfstandig zoeken naar functionele samenwerkingsverbanden die helpen het welzijn van de cliënten te bevorderen;

- Opvolgen van de evoluties binnen de sociale kaart;

- Taken opgelegd door het diensthoofd uitvoeren;

- Correct en volledig rapporteren aan het diensthoofd;.

- Signaleren aan het diensthoofd van noden en behoeften;

- Actief participeren in het teamoverleg en de personeelsvergaderingen;

- Collega vervangen bij afwezigheid.

Functieprofiel

1. Kennis

¤ Kennis van de OCMW-wetgeving, de wet betreffende het recht maatschappelijke integratie, de

wet betreffende het terugvorderen van kosten maatschappelijke dienstverlening, sociale

wetgeving

¤ Kennis van de organisatie en werking van een OCMW

¤ Grondige kennis van de sociale kaart

¤ Informaticatoepassingen met betrekking tot de functie

2. Vaardigheden

¤ Probleemontdekking, -onderkenning en –aanpak

¤ Communicatieve vaardigheden: beheersen van diverse gespreks-en

hulpverleningsmethodieken;

¤ Resultaatsgericht werken

¤ Kunnen in team werken

¤ Positieve en negatieve feedback verwerken

¤ Over een analytisch denkvermogen beschikken

¤ Organisatorische vaardigheden hebben

¤ Verantwoordelijkheidszin en beslissingen kunnen nemen

¤ Beschikken over een rijbewijs B

¤ Analyses, rapporten en cijfers kunnen vertalen

3. Attitudes

¤ Open ingesteldheid

¤ Flexibel zijn

¤ Objectiveren en relativeren

¤ Zelfredzaamheid van de doelgroep stimuleren

¤ Bereid tot volgen van studiedagen, bijscholing en vorming

¤ Doorzettingsvermogen

¤ Beroepsgeheim respecteren

¤ Discreet en tactvol

4. Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Als medewerker bij een lokaal bestuur kom je in contact met persoonsgegevens. Deze worden in geen geval bijgehouden, geconsulteerd of verstrekt, ook niet binnen de organisatie of met het bestuur, wanneer dit niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak of indien er geen wettelijke plicht toe bestaat. Bij twijfel neem je contact op met de informatieveiligheidsconsulent van het bestuur.

Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie- inhoud een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste taken aan te halen.

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn en mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de taken.

 

Contact

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

 

 

 

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.