Gemeente De Panne

Algemene voorwaarden webshop

Bij verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulatie of wanbetaling) heeft de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. In geval van bewezen overmacht zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Bij wanbetaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 12% aangerekend meer een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.

Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken te Veurne en het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.