Gemeente De Panne

Nachtelijke verkoop alcohol

Op de gemeenteraad van oktober 2016 werd het nieuwe regelement rond de nachtelijke alcoholverkoop goedgekeurd.

- Nachtelijke verkoop van alcohol boven 5,2% tussen 22.00 uur en 07.00 uur is verboden op het grondgebied van De Panne (uitgezonderd voor horecazaken en vergunde evenementen).

Meer info

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE NACHTELIJKE VERKOOP VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN BOVEN 5,2% 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.

Verkooppunt: een punt/uitbating/vestigingseenheid waar consumentengoederen verkocht worden en waarop de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van toepassing is.

5,2%: alcoholgehalte van de meest courante gewone bieren (pils)

Alcopop: een alcopop is een limonadeachtig mixdrankje dat alcohol bevat. Er zijn drankjes die van tevoren gemixt zijn met sterke drank, die ook in supermarkten verkocht worden, zoals Bacardi Breezer of Wodka gemengd met Red Bull. Al deze drankjes bevatten zo’n 5% tot 8% alcohol. Omdat de drankjes zoet smaken, proeft men de alcohol minder en drinkt het makkelijker weg.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente De Panne die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van deze verordening, worden beschouwd als een verkooppunt.

Artikel 3. Nachtelijke verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2%

Op het grondgebied van de gemeente De Panne is de verkoop van alle dranken, waarvan het alcoholpercentage hoger is dan 5,2% met inbegrip van alle soorten alcopops, Breezers en mixdrankjes (waarvan het alcoholgehalte soms lager is) verboden tussen 22.00 uur en 07.00 uur in alle verkooppunten andere dan horecazaken en vergunde evenementen

Artikel 4. Bijzondere bepalingen

Verkooppunten, andere dan horecazaken en vergunde evenementen, die alcoholhoudende dranken verkopen en die toegankelijk zijn na 22.00 uur voor het publiek, moeten op een goed zichtbare plaats binnen het verkooppunt bij de kassa een bord aanbrengen waarop de volgende boodschap is opgenomen ‘geen verkoop van alcoholhoudende dranken boven 5,2% tussen 22.00 uur en 07.00 uur'

Artikel 5. Politiemaatregelen en strafbepalingen

Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze politieverordening overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met een:

  • een administratieve geldboete van maximum 250 euro;
  • een administratieve sluiting van het verkooppunt gedurende één week tot één maand

Artikel 6. Overige bepalingen

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 2016.

 

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021