Gemeente De Panne

Dagwinkel (Kleinhandel)

Op de gemeenteraad van 10 oktober 2016 werden de nieuwe regelementen rond de uitbating van dag –en nachtwinkels goedgekeurd. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 mei 2019 beslist om de openingsuren tijdens de zomermaanden eveneens op 22.00u te behouden, dit was voorheen tijdens de maanden juli en augustus tot 23.00u!)

- Een dagwinkel (kleinhandel) heeft openingsuren tussen 05.00u en 22.00u

- Een nachtwinkel heeft openingsuren tussen 18.00u en 07.00u en moet een vestigings- én uitbatingsvergunning aanvragen. Nieuwe nachtwinkels kunnen zich niet meer vestigen op minder dan 400 meter (perimeter) van een andere nachtwinkel.

- Keuze van het regime ‘nachtwinkel’ moet gemeld worden aan de dienst Lokale Economie vóór 1 maart 2017.  Indien dit niet wordt gedaan worden deze handelszaken automatisch dagwinkel (Een zaak moet ofwel dagwinkel ofwel nachtwinkel worden, een combinatie van de twee is niet mogelijk.)

Meer info

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE VESTIGING EN UITBATING VAN DAG-WINKELS (KLEINHANDEL) TE DE PANNE. De gemeenteraad heeft in zitting van 13 mei 2019 beslist om de openingsuren tijdens de zomermaanden eveneens op 22.00u te behouden, dit was voorheen tijdens de maanden juli en augustus tot 23.00u!)

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

- Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.

- Dag-winkel: of “kleinhandel”: het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de consument, zonder deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument in de vestigingseenheid vereist is. Voor deze wet worden hiermee gelijkgesteld de verkopen van producten aan de consument door de producenten of hun vertegenwoordigers met uitzondering van Tabakswinkels en verdeelautomaten waarvoor reeds een apart gemeentelijk reglement bestaat.

- Nachtwinkel: een vestigingseenheid die

  1. a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
  2. b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
  3. c) een maximale netto verkoops-oppervlakte heeft van 150 m²;
  4. d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente De Panne die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van deze verordening, worden beschouwd als een dag-winkel.

Artikel 3. Sluitingsuren van dag-winkels

In afwijking van artikel 6, a) en b) van de Wet van 10 november 2006 gewijzigd door de wet van 1 april 2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden:

- vóór 05.00 uur en na 22.00 uur.

Artikel 4. Bijzondere bepalingen

4.1 De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van de dag-winkel kan in geen enkel geval buiten de openingsuren van deze dag-winkel gebruikt worden voor het uitbaten van een nachtwinkel.

4.2 Alle wettelijke documenten, vergunningen en verzekeringen dienen in orde te zijn alvorens deze te openen.

4.3 Alle bestaande winkels worden automatisch een dag-winkel tenzij er gekozen wordt voor een nachtwinkel.

4.4 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

Artikel 5. Politiemaatregelen en strafbepalingen

Vestigingseenheden die worden uitgebaat met miskenning van het gemeentelijk reglement worden gestraft overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 2016.

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021