Gemeente De Panne

Nachtwinkel

Op de gemeenteraad van 10 oktober 2016 werden de nieuwe regelementen rond de uitbating van dag –en nachtwinkels. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 mei 2019 beslist om de openingsuren tijdens de zomermaanden eveneens op 22.00u te behouden, dit was voorheen tijdens de maanden juli en augustus tot 23.00u!)

- Een dagwinkel (kleinhandel) heeft openingsuren tussen 05.00u en 22.00u

- Een nachtwinkel heeft openingsuren tussen 18.00u en 07.00u en moet een vestigings- én uitbatingsvergunning aanvragen. Nieuwe nachtwinkels kunnen zich niet meer vestigen op minder dan 400 meter (perimeter) van een andere nachtwinkel.

- Keuze van het regime ‘nachtwinkel’ moet gemeld worden aan de dienst Lokale Economie vóór 1 maart 2017.  Indien dit niet wordt gedaan worden deze handelszaken automatisch dagwinkel (Een zaak moet ofwel dagwinkel ofwel nachtwinkel worden, een combinatie van de twee is niet mogelijk.)

Meer info

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE VESTIGING EN UITBATING VAN NACHTWINKELS TE DE PANNE.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

- Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.

- Nachtwinkel: een vestigingseenheid die

  1. a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
  2. b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
  3. c) een maximale netto verkoops-oppervlakte heeft van 150 m²;
  4. d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.

- Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel verleend door het College van Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de Wet van 10 november 2006.

- Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend door de het College van Burgemeester en Schepenen nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente De Panne die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van deze verordening, worden beschouwd als een nachtwinkel.

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels

In afwijking van artikel 6, c) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden:

- vóór 18.00 uur en na 07.00 uur.

Artikel 4. Bijzondere bepalingen bij uitbating nachtwinkel

4.1 Tijdens de openingsuren dient de permanente drager met de vermelding “Nachtwinkel” verlicht te zijn. Minimum afmetingen van deze permanente drager zijn 30cm x 120cm.

4.2 De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van de nachtwinkel kan in geen enkel geval buiten de openingsuren van deze nachtwinkel gebruikt worden voor het uitbaten van een andere handelszaak (dag-winkel)

4.3 Het is verboden om in de omgeving van nachtwinkels de motor van het voertuig te laten draaien terwijl het stilstaat.

4.4 Het is verboden om de nachtwinkels te laten beleveren tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

4.5 Het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels

Artikel 5. Vestigingsvergunning

5.1. De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen.

5.2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel weigeren op grond van:

5.2.1.De ruimtelijke ligging van de handelszaak

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de vestigingseenheid zich bevindt binnen een perimeter van 400 meter van een bestaande nachtwinkel.

5.2.2. De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de lokale politie met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

5.3. Een vestigingsvergunning moet door de bestaande nachtwinkels niet worden aangevraagd. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater.

Artikel 6. Uitbatingsvergunning

6.1 Voor elke uitbating van een nachtwinkel, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester.

6.2 Voor de nachtwinkels die worden opgericht na de inwerkingtreding van deze verordening, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

6.3 Voor de nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

6.4 De uitbatingsvergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

  1. een brandveiligheidsonderzoek: Een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.
  2. een financieel onderzoek: Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke financiële dienst.
  3. een stedenbouwkundig onderzoek: Een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke dienst stedenbouw. Dit onderzoek is niet van toepassing voor vestigingseenheden die over een vestigingsvergunning beschikken.
  4. een moraliteitsonderzoek: Dit onderzoek wordt uitgevoerd door controle van het strafregister.
  5. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

6.5 De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

6.6 De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.

6.7 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester.

6.8 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

6.9 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

6.10 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

Artikel 7. Politiemaatregelen en strafbepalingen

7.1 Overeenkomstig artikel 18 §3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, kan de burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijke verordening.

7.2 Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

7.3 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze politieverordening overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met een:

- een administratieve geldboete van maximum 250 euro;

- een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleerde toelating of vergunning voor de nachtwinkel;

- een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 2016.

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021