Gemeente De Panne

Milieuvergunningen

Wanneer heb je een milieuvergunning nodig?

De milieuvergunning doet geen afbreuk aan de bouwvergunning (zie: Omgeving & Ruimtelijk Beleid en Openbare Werken) die eventueel tegelijkertijd voor een hinderlijke inrichting wordt aangevraagd. Dat betekent dat de ene vergunning pas rechtsgeldig wordt op het ogenblik dat de andere vergunning is verworven. Zo kan men de oprichting van een gebouw, waarvoor men een bouwvergunning heeft, slechts beginnen wanneer men ook de milieuvergunning bekomt.

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen:

  • inrichting klasse 1 - vergunningsplicht
  • inrichting klasse 2 - vergunningsplicht
  • inrichting klasse 3 - meldingsplicht 

De indeling gebeurt op grond van twee criteria, nl. de aard en de omvang van de inrichting.
Een gedetailleerde indelingslijst waarvoor een vergunning nodig is, kan geraadpleegd worden op de dienst Milieu.

Procedure

a) inrichting klasse 3

De melding gebeurt vóór dat de inrichting uitgebaat wordt, op een speciaal formulier dat bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Administratiekosten: € 15,00 te betalen bij afgifte dossier.

b) inrichting klasse 2

De aanvraag voor een tweede klasse-inrichting wordt in zevenvoud ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indienen gebeurt bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. U betaalt een dossiertaks van € 61,97 aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie + € 100,00 aan de gemeente. Eerst onderzoekt de dienst Milieu of de aanvraag ontvankelijk is en of het dossier volledig is. Daarvan wordt een attest afgeleverd. Daarna wordt gedurende 30 kalenderdagen een openbaar onderzoek georganiseerd, waarvan bericht op een gele affiche wordt aangeplakt aan het gemeentehuis en aan de betrokken inrichting.

Binnen de 105 dagen na de ontvankelijk- en volledigverklaring moet het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak doen. De beslissing wordt aan de aanvrager schriftelijk en via aanplakking aan het publiek kenbaar gemaakt. Binnen de 30 kalenderdagen kan tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen bij aangetekend schrijven beroep aangetekend worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie. De Bestendige Deputatie moet binnen de 4 maanden uitspraak doen over het beroep.

c) inrichting klasse 1

De vergunning van een eerste klasse-inrichting wordt in tienvoud aangevraagd bij de Bestendige Deputatie van de provincie. De aanvraag gebeurt bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Bestendige Deputatie van de provincie West- Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III laan 41
8200 St -Andries.

Na de ontvankelijk- en volledigverklaring wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek gebeurt niet alleen door aanplakking aan de inrichting en het gemeentehuis maar het wordt ook gepubliceerd in twee dag- of weekbladen. De eigenaars en huurders van gebouwen en gronden binnen een straal van 100 meter rond de inrichting worden persoonlijk verwittigd.

Kosten voor een aanvraag van klasse 1: € 123,95 dossiertaks aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie + € 400 aan de gemeente voor de publicatie in kranten.

De Bestendige Deputatie doet uitspraak binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ontvankelijk- en volledigverklaring. Binnen de 30 kalenderdagen kan bij aangetekend schrijven beroep ingesteld worden bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Deze doet uitspraak binnen de 5 maanden.

Meer info

Formulieren

Formulieren voor het melden of aanvragen van Vlaremvergunningen kunnen gratis op de gemeentelijke dienst Milieu bekomen worden. Of u kan ze ook downloaden via www.mina.be.

Regelgeving

Bekendmaking   

Conform artikel 17§3,1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek dat er een openbaar onderzoek loopt in het kader van een milieuvergunningsaanvraag.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.