Gemeente De Panne

Milieubeleidsplan

Via het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) wordt onder meer de beleidsplanning voor de verschillende Vlaamse bestuursniveaus geregeld. Verder waren gemeenten en provincies door het uitvoeringsbesluit van 14 juni 2002 verplicht om hun milieubeleid te voeren op basis van een milieubeleidsplan voor minimum vijf jaar en met een visie op langere termijn. In 2005 werd het milieubeleidsplan 2005-2009 goedgekeurd. In het uitvoeringsbesluit van 30 maart 2007 wordt echter gesteld dat gemeenten en provincies hun milieubeleid kunnen voeren op basis van een milieubeleidsplan. Het is bijgevolg niet meer verplicht, maar er werd in De Panne toch geopteerd om het Milieubeleidsplan 2005-2009 te actualiseren voor de periode 2011-2013.

Het milieubeleidsplan van De Panne-Adinkerke is gebaseerd op een aantal wettelijke verplichtingen, op de verplichtingen vanuit de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en op de continuïteit van ons milieubeleid dat we al enkele jaren uitvoeren, maar ook op basis van inventarissen, enquêtes en klachten of suggesties vanwege de bevolking en diverse doelgroepen.

Het milieubeleidsplan is ingedeeld in 3 delen volgens thema's. Bij elk thema worden een aantal acties beschreven die de gemeente zal uitvoeren met een voorziene timing erbij. Een greep uit de inhoud:

Deel 1: natuur

 • beheer van gemeentelijke eigendommen of terreinen van derden in Vogelrichtlijn- of habitatgebied
 • beheer van kleine landschapselementen
 • verbindingselementen     
 • soortbescherming     
 • sensibiliseringsacties verbreden draagvlak natuurbehoud
 • acties voor behoud cultuurhistorische waarden en verbetering landschapsbeeld
 • acties verbetering leefbaarheid in verstedelijkte omgeving
 • acties voor kwaliteitsvol onderhouden en beheren groen in verstedelijkte omgeving     
 • subsidiëring groendaken

Deel 2: acties i.v.m.

 • afval     
 • duurzaam productgebruik
 • hinder     
 • mobiliteit     
 • energie     

Deel 3: doelgroepenbeleid

 • interne milieuzorg
 • instrumentarium

Het gemeentelijk milieubeleidsplan met de visies en geplande acties voor de komende jaren is een goed leesbaar document met veel foto’s en concrete plannen. Je kan het ontlenen in de bibliotheek of krijgen bij de dienst Milieu. Het is ook verkrijgbaar op cd-rom.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.