Gemeente De Panne

Een omleidingsweg voor Adinkerke

In de zoektocht naar een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Adinkerke loopt momenteel een bijkomende studie die alternatieven voor zowel de ligging als inrichting van de Plopsalandparking bestudeert. Ook jij kan suggesties doen.

Veel mensen kijken uit naar mooi weer op weekend- en verlofdagen maar voor de inwoners van Adinkerke betekent dit vaak overlast. Regelmatig zijn er zo’n files dat er zelfs vóór de afrit op de E40 aangeschoven wordt. En ook in de dorpskern zit vaak alles strop. De Vlaamse Overheid wil een duurzame en efficiënte oplossing voor dit mobiliteitsprobleem zodat het verkeer in en rond Adinkerke weer op een veilige, vlotte en aangename manier kan verlopen.

Een oostelijke omleidingsweg als structurele oplossing

Al vele jaren is er sprake van de aanleg van een omleidingsweg. Na een voorstudie ging de voorkeur naar een oostelijk tracé. Die oostelijke omleiding vertrekt vanaf de op- en afritten met de E40 en sluit terug aan op de De Pannelaan ongeveer ter hoogte van de ingang van Plopsaland. Maar waar moet die oostelijke omleiding dan precies liggen? Dicht bij de kern van Adinkerke of eerder weg van de dorpskern? Elk alternatief heeft een andere impact op mens en milieu. Die effecten werden onderzocht in de plan-MER-procedure die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in 2010 opstartte en die op 14 juni 2012 werd goedgekeurd. De conclusies van het plan-MER kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/omleiding_adinkerke.

Parking Plopsaland als cruciale factor

Het plan-MER ging enkel over de omleidingsweg zelf. Naast het aanduiden van een voorkeursscenario concludeert het plan-MER dat er ook gezocht moet worden naar andere mogelijke locaties en inrichtingsalternatieven voor de parking van Plopsaland. Daarom werd een bijkomende studie opgestart. Het gaat opnieuw om een plan-MER want ook hiervoor moeten de gevolgen voor mens en milieu worden onderzocht. Het plan-MER beschrijft de mogelijke alternatieven, onderzoekt de positieve en negatieve milieueffecten en gaat na hoe eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden vermeden of gemilderd door specifieke maatregelen. Het plan-MER voor de herlocalisatie van de parking bouwt verder op de resultaten uit het voorgaande onderzoek. Enkele voorstellen voor mogelijke locaties voor de parking zijn weergegeven op de figuur.

Inspraak

In een plan-MER-procedure hebben bewoners altijd inspraak. Het document, de kennisgevingsnota genaamd, ligt ter inzage gedurende de periode van 25 april tot en met 23 juni. Je kan het gedurende deze periode tegelijkertijd via de volgende kanalen raadplegen:
1° op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be)
2° bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Koning Albert I-laan 1.2, bus 81, 8200 Brugge en op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be/omleiding_adinkerke)
3° op het gemeentehuis bij de dienst Secretariaat, Zeelaan 21, 8660 De Panne en op deze wegpagina.

Je kan gedurende deze periode jouw suggesties, aanbevelingen en opmerkingen indienen:
- via een brief gericht aan Departement LNE, Dienst Mer, Plan-MER ‘plan-MER voor het parkeersysteem gekoppeld aan de omleidingsweg Adinkerke’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
- of via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘plan-MER voor het parkeersysteem gekoppeld aan de omleidingsweg Adinkerke’ in de titel)
- of via de gemeente De Panne.
Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier waarop u uw eventuele opmerkingen kunt formuleren.
Alle input wordt meegenomen in de uitwerking van de plan-MER voor de parking.

Het gemeentebestuur organiseert samen met AWV en het studiebureau twee spreekuren waarop je extra uitleg kan krijgen bij de studie en waar je terecht kan met al je vragen over de parking.

  • Dinsdag 29 april van 17.00u tot 20.00u in het gemeenschapshuis, Kerkweg 5, Adinkerke
  • Woensdag 7 mei van 14.00u tot 17.00u in vergaderzaal 1 in het gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne 

Verdere stappen in het dossier

  • Het plan-MER voor herlocalisatie van de parking zal tegen dit najaar afgerond zijn. Dan start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanstelling van een ontwerpbureau om de ligging van de oostelijke omleidingsweg in detail uit te werken. Hiervoor zullen opmetingen op het terrein gebeuren.
  • Voorafgaand aan de opmaak van een stedenbouwkundige vergunning moet er ook nog een project-MER worden uitgevoerd, waarbij de gevolgen van het project op mens en milieu meer in detail worden onderzocht.
  • Ook moet er nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt waarin het gekozen omleidingstracé juridisch vastgelegd wordt.
  • Vervolgens kan er gestart worden met de nodige onteigeningen.
  • Wanneer de onteigeningen rond zijn, kan het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de uitvoering.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

 

 

 

 

 

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019