Gemeente De Panne

Natuurbeheerswerken in Krakeelduinen

De komende twee jaar worden uitgebreide kapwerken uitgevoerd in de Krakeelduinen. Aquaduin zal er het duinstruweel en duingrasland herstellen.

De Krakeelduinen, tussen het Westhoekreservaat en het Calmeynbos, zijn heel divers. Centraal is er een open duingrasland dat begraasd wordt door schapen. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel ingenomen door dicht struikgewas (duinstruweel), dat op de grens met het Calmeynbos overgaat in een natuurlijk loofbos.

Beheerswerken

Vanuit het Calmeynbos breiden de gewone esdoorn en in mindere mate ook de Noorse esdoorn zich heel succesvol uit, waardoor de streekeigen plantensoorten verstikt worden. Bovendien is er ook een uitbreiding van de grauwe en witte abeel, de Amerikaanse vogelkers en de mahonie. Daarom besliste Aquaduin, eigenaar en beheerder van het gebied, om met de steun van Vlaanderen en Europa het duinstruweel en het duingrasland grondig te herstellen.

Verschillende zones

Verspreid over de Krakeelduinen komen verschillende haarden van esdoorn, grauwe en witte abeel en Amerikaanse vogelkers voor (zones 1). De esdoorns en Amerikaanse vogelkersen zullen er gekapt worden en de stronken uitgefreesd. De abelen zullen geringd worden om de vorming van worteluitlopers te beperken. De komende twee jaar worden alle eventuele nieuwe scheuten afgeslagen.

In het zuiden (zone 2) wordt een bosrand met bijna uitsluitend jonge esdoorns teruggezet tot op de oorspronkelijke boszoomlijn om het duinstruweel ruimte te geven. De bomen worden gekapt en de stronken uitgefreesd. Het overgebleven struweel aan de randen, en de oude essen in het centrum worden behouden.

Ook in het oosten (zones 5) wordt de bosrand teruggezet tot op de oorspronkelijke boszoomlijn. De esdoorns worden er gekapt en het hout afgevoerd. De stronken worden hier niet uitgefreesd, zodat deze opnieuw kunnen uitlopen. Het is de bedoeling om in de toekomst hakhoutbeheer toe te passen waardoor er periodiek meer licht invalt op de bosbodem. Op deze manier wordt de uitbreiding van de esdoorns in het duingrasland en het duinstruweel een halt toegeroepen en kan het nog aanwezige duinstruweel zich handhaven. Naar het noorden toe staan meerdere abelen die geringd zullen worden zodat hun uitbreiding in het duingrasland en hun strooiseldepositie worden gestopt.

In het zuidwesten wordt een bosje (zone 3, 4) dat nu gedomineerd wordt door gewone esdoorn gekapt. Het vroeger aanwezige duinstruweel is er immers volledig verdrongen. Deze zone wordt opnieuw beplant met streekeigen bomen en struiken. Ook een stuk iets meer naar het oosten (geel) wordt opnieuw beplant.

Tot slot wordt een schapenraster geïnstalleerd (zone 6) in functie van een nieuwe, uitgebreide schapenbegrazing.

05 januari