Gemeente De Panne

School minder duur dankzij onderwijscheques

Bij het OCMW kun je onderwijscheques kopen om een deel van de schoolfactuur te betalen.

Onderwijscheques zijn een betaalmiddel dat je kan gebruiken om schoolkosten te betalen. Een onderwijscheque kost € 2 en je kan er voor € 10 mee betalen op school. Een tegemoetkoming van 80 % dus!

Voor wat?
• Verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
• Schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
• Sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
• Verplichte boeken, werkmateriaal, kopies … afgeleverd door de school
• Zwem- en turngerief, afgeleverd door de school
• Schoolmaaltijden
Opgelet: de cheques kun je niet gebruiken voor het betalen van drankjes, snacks en foto’s die op school gemaakt worden van de klassen of de leerlingen.

Voor wie?
• De leerlingen of studenten moeten in De Panne gedomicilieerd zijn
• De leerlingen of studenten zijn ingeschreven in kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs en volgden in het vorige schooljaar regelmatig de lessen
• Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
• Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan € 19.335,92, te verhogen met € 3.579,60 per gezinslid. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het aanslagbiljet inkomsten van 2019
• Het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het gezinshoofd mag niet meer dan € 750 bedragen

Hoe aanvragen?
Cheques voor het schooljaar 2020-2021 kunnen nog tot en met 31 maart 2021 aangevraagd en gekocht worden bij het OCMW.

Aantal cheques?
Per schooljaar kan je een maximaal aantal cheques aankopen tegen de kostprijs van twee euro per cheque :
• per leerling in het kleuteronderwijs: vier.
• per leerling in het lager onderwijs: vier.
• per leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste en 2de jaar): zes.
• per leerling in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs (3de tot en met 7de jaar): acht.
Voor studenten in het hoger onderwijs wordt per schooljaar een forfaitaire tegemoetkoming van € 200 verleend. Deze som wordt uiterlijk op 31 januari volgend op datum van aanvraag ervan overgeschreven op het bij de aanvraag opgegeven rekeningnummer.

Extra dit jaar
Sommige cheques van het schooljaar 2019-2020 zijn door de coronacrisis niet gebruikt. Daarom is beslist dat de cheques van vorig schooljaar ook nog geldig zullen zijn in het schooljaar 2020-2021.

Wat breng je mee bij aanvraag?
• Recentste aanslagbiljet personenbelasting of een attest van financiële hoedanigheid
• Recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing (niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal € 750), indien het gezin over een eigendom beschikt
• Inschrijvingsbewijs van de hogeschool of universiteit voor het betreffende schooljaar

Meer info?
OCMW, Lindenlaan 3, 058-42 97 80, secretariaat@ocmwdepanne.be

01 september