Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitspraak van het hof van beroep over 2 dossiers belasting op wooneenheden zonder domicilie

Het hof van beroep in Gent heeft in twee verschillende zaken het gemeentebestuur van De Panne in het ongelijk gesteld bij betwistingen over de gemeentelijke belasting op wooneenheden zonder domicilie (tweedeverblijven) en maakt daarmee eerdere vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg ongedaan.

In beide gevallen waren de eigenaars van oordeel dat zij als tweedeverblijvers beduidend meer moesten bijdragen in kosten voor gemeentelijke voorzieningen, veiligheid en onderhoud van het openbaar domein dan de inwoners van De Panne zelf, te meer dat deze laatsten ook geen aanvullende belasting op de personenbelasting hoeven te betalen.

Het hof volgde hun argumentatie en oordeelde dat de gemeente het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod schond.

Burgemeester Bram Degrieck: “De uitspraak betreft dossiers uit 2015 en 2016.  De uitspraak van het hof verwondert ons. In andere, gelijkaardige zaken bij andere kustgemeenten die ook 0 % aanvullende personenbelasting heffen, sprak het hof zich in het verleden helemaal anders uit. In ieder geval, het gemeentebestuur zal zich juridisch goed laten informeren. De relatie met het overgrote deel van onze tweedeverblijvers is bijzonder goed, slechts een heel klein percentage van de eigenaars spant een zaak aan tegen het gemeentebestuur. Het zal dus wel meevallen met die schending van het gelijkheidsbeginsel.  Dergelijke procedures zijn duur, en kost die tweedeverblijver waarschijnlijk meer dan de belasting zelf.”

De arresten van het hof van beroep beperken zich evenwel tot deze individuele zaken. Ze betekenen geenszins dat alle andere eigenaars van een tweedeverblijf automatisch de belasting op wooneenheden zonder domicilie niet meer hoeven te betalen.

Het gemeentebestuur beraadt zich over verdere stappen, waarbij een procedure bij het Hof van Cassatie niet wordt uitgesloten.

07 februari