Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Onderwijscheques = extra steuntje in de rug

Om de schoolkosten te verminderen, kun je opnieuw onderwijscheques aanvragen bij het OCMW.

Onderwijscheques zijn een betaalmiddel dat je kan gebruiken om schoolkosten te betalen.
1 onderwijscheque kost € 2 en je kan er voor € 10 mee betalen. Een tegemoetkoming van 80 % dus!


VOOR WAT?
• verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
• schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
• sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
• verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school
• zwem- en turngerief, afgeleverd door de school
• schoolmaaltijden
Opgelet: de cheques kan je niet gebruiken voor het betalen van drankjes en snacks of voor foto’s die op school van de klassen of de leerlingen worden gemaakt.


VOOR WIE?
• de leerlingen of studenten moeten in De Panne gedomicilieerd zijn.
• de leerlingen of studenten zijn ingeschreven in het kleuter, lager secundair of hoger onderwijs en volgden het vorige schooljaar regelmatig de lessen.
• Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan € 18.855,63, te verhogen met € 3.490,68 per gezinslid dat niet de aanvrager is.
• Het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het gezinshoofd mag niet meer dan € 750 bedragen.


HOE AANVRAGEN?
De cheques moet je aanvragen en aankopen bij het OCMW. Voor het schooljaar 2019-2020
kan je ze aanvragen tot 31 maart 2020. Zorg ervoor dat je volgende bewijsdocumenten meebrengt:
• recentste aanslagbiljet personenbelasting of een attest van financiële hoedanigheid
• recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing (niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal € 750), als het gezin over een eigendom beschikt 
• bewijs van schoolaanwezigheid tijdens het schooljaar 2018-2019 en bewijs van inschrijving
schooljaar 2019-2020 (enkel nodig voor de aanvragen hoger onderwijs en universiteit)


Per schooljaar kan je een maximaal aantal cheques kopen.
• per leerling in het kleuter onderwijs: vier
• per leerling in het lager onderwijs: vier
• per leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste en 2de jaar): zes
• per leerling in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs (3de tot en met 7de jaar): acht
Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar wordt een forfaitaire tegemoetkoming van € 200 verleend. Deze som wordt uiterlijk op 31 januari volgend op de datum van aanvraag overgeschreven op het bij de aanvraag opgegeven rekeningnummer.


Nog vragen?
OCMW, Lindenlaan 3, 058-42 97 80, secretariaat@ocmwdepanne.be

27 augustus